Xəbərlər, Müəllim
20 fevral 2021

“Qə­lə­bə dərs­lə­ri”nin tədris ilə bağlı AÇIQLAMA

 

"44 günlük Vətən müharibəsində ermənilər tərəfindən 10 nə­fər şa­gir­di­mi­zin, 20 nə­fər müəl­­­li­mi­mizin hə­ya­tı­na son qoy­ulub, 54 təh­sil müəs­si­sə­miz dar­ma­da­ğın edilib”.

Bunu Təhsil naziri Emin Əmrullayev "Milli Məclis” jurnalına verdiyi müsahibəsində qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, in­san it­ki­lə­ri­ bər­pa edilməsə də, mək­təblə­r əv­vəl­kin­dən da­ha yax­şı şə­kil­də bər­pa olu­nur:

"Qü­rur­­ve­ri­ci hal­dır ki, iş­ğal al­tın­da olan tor­paq­la­rı­mı­zın azad edil­mə­si üçün sə­fər­bər­li­yə qo­şu­lan­la­rın sı­ra­sın­da 20 mək­təb di­rek­to­ru, 32 di­rek­tor müavi­­ni, 671 müəl­lim şü­caət­lə mən­fur düş­mə­nə qar­şı vu­ruş­du. Azər­bay­can or­du­su­nun şan­lı qə­lə­bə­si­nin təd­ris məz­mu­nu­na üz­vi şə­kil­də in­teq­ra­si­ya­sı­nı tə­min et­mək məq­sə­di ilə "Azər­bay­can xal­qı­nın ta­ri­xi qə­lə­bə­si­nin təd­ris­də əks et­di­­ril­mə­si haq­qın­da” Təhsil Na­zir­li­yi­­nin fəaliy­yət pla­nı təs­diq olunub.

Ar­tıq dərs­lik müəl­lifl­ə­ri­miz və nəş­riy­yat­lar "Qə­lə­bə dərs­lə­ri” adı al­tın­da müx­tə­lif fənn və si­nif­ləri əha­tə edən möv­zu­lar ha­zır­la­yıb Təh­sil İnsti­tu­tu­nun rəs­mi sə­hi­fə­si­nə yer­ləş­dir­ib­lər. Müəl­lim­lə­ri­miz bu möv­zu­la­rı vir­tual dərs­lər­də təd­ris edir­lər, həm­çi­nin te­le­dərs­lər­də də qə­lə­bə­yə həsr olun­muş sü­jet­lər ha­­zır­lan­ıb”. 

"Və­tən mü­ha­ri­bə­si, Ali Baş Ko­­man­dan İl­ham Əli­ye­vin rəh­­bər­li­yi və mü­zəff­ər or­du­mu­zun şü­­caəti nə­ti­cə­sin­də əl­də olu­nan qə­lə­bə bi­zə çox şey öy­rət­di. De­yə bi­lə­rəm ki, hər bi­ri­mi­zə dərs ver­di - həm­rəy ol­­ma­ğın, məq­sə­də doğ­ru ad­dım-ad­dım irə­li­lə­mə­yin, ümid­siz­li­yə qa­pıl­ma­ma­­ğın, düz­gün st­ra­te­gi­ya qur­ma­ğın, bu st­ra­te­gi­ya­nı sər­rast tak­ti­ki ad­dım­lar­la dəs­tək­lə­mə­yin, həm hər­bi, həm si­ya­­si, həm də iq­ti­sa­di müs­tə­vi­də uğur­lu ol­ma­ğın va­cib­li­yi­ni gös­tər­di.

Bu sa­da­la­dıq­la­rı­mı­zı ad­dım-ad­dım şa­gird və tə­lə­bə­lə­ri­mi­zə öy­rət­mə­li­yik ki, bir da­ha heç bir mən­fur qüv­və Azər­bay­­ca­na qar­şı qalx­ma­ğa cü­rət et­mə­sin. Güc­lü döv­ləti qur­ma­ğın yo­lu həm də təh­sil­dən ke­çir”, - deyə nazir qeyd edib.

Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Nazir: Bə­zi ailə­lər­də distant təd­ri­sə qo­şu­la bil­mə­yən­lər var

Nazir: Bə­zi ailə­lər­də distant təd­ri­sə qo­şu­la bil­mə­yən­lər var

Emin Əmrullayev: “Ali məktəblərə “Tədqiqat universiteti” statusu veriləcək”

Emin Əmrullayev: “Ali məktəblərə “Tədqiqat universiteti” statusu veriləcək”

Zoğalın heç yerdə eşitmədiyiniz faydaları

Zoğalın heç yerdə eşitmədiyiniz faydaları

6 aylıq uşağa kitab oxunarmı?

6 aylıq uşağa kitab oxunarmı?

"Dərs vaxtı"nın 24 mart cədvəli

Azərbaycan bayrağı .

Azərbaycan bayrağı .

Suallar və onların təlimdə yeri

Suallar və onların təlimdə yeri

Pedaqoji prosesdə müəllimin pedaqoji mərifəti

Pedaqoji prosesdə müəllimin pedaqoji mərifəti

Müəllimlik peşəsində pedaqoji  bacarıq və vərdişlər

Müəllimlik peşəsində pedaqoji bacarıq və vərdişlər

Pedaqoji prosesin mərhələləri

Pedaqoji prosesin mərhələləri

Tədris proqramları necə hazırlanmalı?

Tədris proqramları necə hazırlanmalı?

Təlim prosesində məsələ və ondan istifadə formaları

Təlim prosesində məsələ və ondan istifadə formaları

Suallar və onların təlimdə yeri -Müəllimlə şagird arasında...

Suallar və onların təlimdə yeri -Müəllimlə şagird arasında...

Ye­ni dərs ili: Mək­təb­li­lə­ri han­sı ye­ni­lik­lər göz­lə­yir?

Ye­ni dərs ili: Mək­təb­li­lə­ri han­sı ye­ni­lik­lər göz­lə­yir?

"Ma­gis­tra­tu­ra üz­rə qə­bul yer­lə­ri­nin bə­zi ix­ti­sas­lar üz­rə boş qal­ma­sı tə­bii hal­dır"-ekspert rəyi

"İm­ta­han­sız ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nə qə­bul müs­bət nə­ti­cə ve­rə bil­məz"-ekspertlərin rəyi

DİM «Magistr» jurnalının 4-cü nömrəsini nəşr edib

DİM «Magistr» jurnalının 4-cü nömrəsini nəşr edib

Na­dir İs­ra­fi­lov:

Na­dir İs­ra­fi­lov: "Dərslik yaz­maq sa­hə­sin­də­ki təc­rü­bə­siz­lik nə­ti­cə­sin­də bu prob­lem ya­ra­nıb"

Tərbiyə prosesinin səciyyəvi xüsusiyyətləri

Tərbiyə prosesinin səciyyəvi xüsusiyyətləri

TƏKLİF - BSQ-lər Təhsil Nazirliyi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılmalıdır

TƏKLİF - BSQ-lər Təhsil Nazirliyi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılmalıdır

Nəzakət və gözəl dav­ra­nış göz­ləyirsinizsə ?...

Nəzakət və gözəl dav­ra­nış göz­ləyirsinizsə ?...

Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ

Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ

Dərsin məqsədi  şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır- VİDEO

Dərsin məqsədi şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır- VİDEO

Dərsin təşkili...Debatlar - Çarpaz müzakirə

Dərsin təşkili...Debatlar - Çarpaz müzakirə