Xəbərlər / Digər Xəbərlər
14 sentyabr 2017
3 503


Ye­ni dərs ili: Mək­təb­li­lə­ri han­sı ye­ni­lik­lər göz­lə­yir?

 

Çər­nəşn­bə gü­nü "Sput­nik Azər­bay­can" Mul­ti­me­dia Mət­bu­at Mər­kə­zin­də ye­ni təd­ris ili­nin baş­la­ma­sı ilə bağ­lı təd­bir ke­çi­ri­lib. Təd­bir­də təh­si­lin in­ki­şa­fı, bu sa­hə­də möv­cud prob­lem­lər ba­rə­də ge­niş mü­za­ki­rə­lər apa­rı­lıb. Təd­bir­də Təh­sil Na­zir­li­yi­nin apa­rat rəh­bə­ri­nin müa­vi­ni Fər­zə­li Qə­di­rov, təh­sil eks­pert­lə­ri Na­dir İs­ra­fi­lov, Eti­bar Əli­yev iş­ti­rak edib.

Təh­sil Na­zir­li­yi­nin Apa­rat rəh­bə­ri­nin müa­vi­ni Fər­zə­li Qə­di­rov bil­di­rib ki, 2017-ci ilin ötən müd­də­ti ər­zin­də Azər­bay­can­da 61 ye­ni mək­təb in­şa olu­nub: "Əla­mət­dar hal­dır ki, o mək­təb­lər­dən 60-ı məhz mo­dul tip­li­dir. İlk də­fə ola­raq öl­kə­mi­zin kənd yer­lə­rin­də şa­gird ka­bi­ne­ti az olan mək­təb­lər üçün be­lə bi­na­lar qu­raş­dı­rı­lıb. Hər cür şə­rai­ti olan mək­təb­lər­dir. Ey­ni za­man­da, or­ta mək­təb­lər tə­mir olu­nub. Və 460-dan çox mək­təb əsas­lı tə­mir olu­nub".

F.Qə­di­ro­vun de­di­yi­nə gö­rə, bu il mü­əl­lim­lə­rin di­aq­nos­tik qiy­mət­lən­dir­mə­si­nə 49000 mü­əl­lim mü­ra­ci­ət edib ki, bu da əv­vəl­ki il­lə­rə nis­bə­tən çox yük­sək bir rə­qəm­dir. "Bu da onu gös­tə­rir ki, mü­əl­lim­lər bu mü­sa­bi­qə­nin şəf­fav və ob­yek­tiv ke­çi­ril­mə­si­nə ina­na­raq məhz mü­rai­cət edib. 4000 nə­fər mü­əl­lim iş­lə­mək üçün və­si­qə qa­za­nıb. Gənc mü­əl­lim­lə­ri hə­vəs­lən­dir­mək is­ti­qa­mə­tin­də də iş­lər da­vam et­di­ri­lir. İşə qə­bul ol­muş 4000 mü­əl­lim­lər­dən ək­sə­riy­yə­ti gənc mü­əl­lim­lər­dir".

Na­zir­li­yin rəs­mi­si əla­və edib ki, ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nə qə­bul qay­da­la­rı il­kin ola­raq təh­lil edi­lib: "Bu il 37000-dən çox adam ali mək­təb­lə­rə qə­bul olu­nub. Əv­vəl­ki il­lə­rə nis­bət­də bö­yük bir rə­qəm­dir. Təh­lil­lər gös­tə­rir ki, 2014-15-ci il­lə­rə nis­bə­tən qə­bul 11,6 fa­iz ar­tıb. Ey­ni za­man­da, key­fiy­yət gös­tə­ri­ci­lə­ri son 4 il­də yük­sə­lib. Be­lə ki, 300 bal­dan çox top­la­yan­lar 15,8 fa­iz, 400 bal­dan çox top­la­yan­lar 8,8 fa­iz, 500 bal­dan çox top­la­yan­lar 27,6 fa­iz, 600-dən çox bal top­la­yan­lar 43,3 fa­iz ar­tıb. Fərq hiss olu­na­caq qə­dər rə­qəm­lər­dir. Nə­ti­cə­lər həm də onu gös­tə­rir ki, mü­əl­lim­lik ix­ti­sa­sı­nı se­çən­lər ara­sın­da yük­səl bal top­la­yan­la­rın sa­yı ar­tıb. 600-dən yu­xa­rı bal top­la­yan tə­lə­bə­lə­ri­miz ilk sı­ra­da məhz mü­əl­lim­lik pe­şə­si­ni se­çib­lər. Biz göz­lə­yi­rik ki, on­lar gə­lə­cək­də yük­sək pe­şə­kar mü­əl­lim ola­raq mək­təb­lə­ri­miz­də pe­do­qo­ji fəa­liy­yət­lə məş­ğul ola­caq­lar. Apa­rı­lan iş­lə­rin nə­ti­cə­si­dir ki, mü­əl­lim pe­şə­si­nə ma­raq ar­tıb".

Təh­sil eks­per­ti Eti­bar Əli­ye­vin söz­lə­ri­nə gö­rə, mək­təb şə­rai­ti­nin yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı təh­si­lin key­fiy­yə­ti­nə müs­bət tə­sir gös­tə­rir: "Bu ilin pa­ra­diq­ma­sı təh­sil­də coğ­ra­fi fak­to­run ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı yax­şı olar. Mək­təb­lə­rin sa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, mo­dul tip­li mək­təb­lə­rin sa­lın­ma­sı coğ­ra­fi fak­to­run ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı­na kö­mək edir. Bu­na bax­ma­ya­raq, ye­nə də yax­şı mək­təb, pis mək­təb an­la­yış­la­rı var. Bu­na gö­rə də va­li­deyn­lər bir əra­zi­dən di­gər əra­zi­yə uşaq­la­rı­nı da­şı­yır­lar. Hər bir mək­təb­də təh­si­lin key­fiy­yə­ti nə­zə­rə alın­ma­lı, mo­ni­to­rinq­lər hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­li­dir".

Təh­sil eks­per­ti Na­dir İs­ra­fi­lov de­yib ki, müs­tə­qil­lik əl­də et­dik­dən son­ra təh­sil sa­hə­sin­də gö­rü­lən iş­lə­ri qə­bul et­mə­mək əda­lət­siz­lik olar­dı: "Döv­lə­tin, cə­miy­yə­tin, təh­sil ala­nın təh­sil sis­te­mi­nə əsas tə­lə­bi təh­si­lin key­fiy­yə­ti­dir. Təh­sil stra­te­gi­ya­sın­da da təh­si­lin key­fiy­yə­ti ön pla­na çə­ki­lib. Bu ba­xım­dan Təh­sil Na­zir­li­yi­nin əm­ri ilə 2017-2018-ci təs­ris ili­nin bi­la­va­si­tə "Ümu­mi təh­sil­də key­fiy­yət ili" elan olun­ma­sı da təq­di­rə­la­yiq­dir".

N.İs­ra­fi­lov qeyd edib ki, təh­si­lin in­ki­şa­fı­na ya­naş­ma tər­zi­ni də­yiş­mə­li­yik: "Biz­də təh­si­lin key­fiy­yə­ti­nə pe­da­qo­ji ya­naş­ma ilə təh­sil qa­nu­nun­da­kı ya­naş­ma­da bö­yük fərq­lər var. Biz adə­tən təh­si­lin key­fiy­yə­ti­nə ne­çə nə­fə­rin fərq­lən­mə at­tes­ta­tı al­ma­sı, ne­çə nə­fə­rin ke­çid ba­lı­nı top­la­ya­raq ali mək­tə­bə qə­bul olun­ma­sı ki­mi bax­mı­şıq. Təh­si­lin əsas və­zi­fə­si şəx­siy­yət yö­nüm­lü və­tən­daş ha­zır­la­maq­dır. Təh­si­lin şəx­siy­yət yö­nüm­lü­yü­nün nə­dən iba­rət ol­du­ğu­nu öl­çən kri­te­ri­ya­la­rı ha­zır­la­maq la­zım­dır. Nə­yə gö­rə, biz da­im fi­lan mək­təb fi­lan qə­dər bal top­la­yıb de­mə­li, am­ma fi­lan mə­tə­bin 5 şə­hid ver­di­yi­ni qa­bart­ma­ma­lı­yıq. Və­tə­nə xid­mət edən sə­da­qət­li və­tən­daş ha­zır­la­ma­lı­yıq".Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Na­dir İs­ra­fi­lov: "Dərslik yaz­maq sa­hə­sin­də­ki təc­rü­bə­siz­lik nə­ti­cə­sin­də bu prob­lem ya­ra­nıb"

Na­dir İs­ra­fi­lov: "Dərslik yaz­maq sa­hə­sin­də­ki təc­rü­bə­siz­lik nə­ti­cə­sin­də bu prob­lem ya­ra­nıb"

"İm­ta­han­sız ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nə qə­bul müs­bət nə­ti­cə ve­rə bil­məz"-ekspertlərin rəyi

"İm­ta­han­sız ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nə qə­bul müs­bət nə­ti­cə ve­rə bil­məz"-ekspertlərin rəyi

"Ma­gis­tra­tu­ra üz­rə qə­bul yer­lə­ri­nin bə­zi ix­ti­sas­lar üz­rə boş qal­ma­sı tə­bii hal­dır"-ekspert rəyi

"Ma­gis­tra­tu­ra üz­rə qə­bul yer­lə­ri­nin bə­zi ix­ti­sas­lar üz­rə boş qal­ma­sı tə­bii hal­dır"-ekspert rəyi

Mən nəyi isə uşaqlara öyrədəndə bundan zövq alıram- Gənc müəllim Araz Qurbanov.

Mən nəyi isə uşaqlara öyrədəndə bundan zövq alıram- Gənc müəllim Araz Qurbanov.

Qəbul imtahanlarında 0-100 bal arası nəticə göstərənlərin sayı artıb

Qəbul imtahanlarında 0-100 bal arası nəticə göstərənlərin sayı artıb

Hərbi hazırlıq müəllimindən Mikayıl Cabbarova məktub

Hərbi hazırlıq müəllimindən Mikayıl Cabbarova məktub

Təhsil Nazirliyi: Orta qəbul balı cari ilin məzunlarının hazırlıq səviyyəsini tam əks etdirmir

Təhsil Nazirliyi: Orta qəbul balı cari ilin məzunlarının hazırlıq səviyyəsini tam əks etdirmir

İxtisas seçimində diqqətli olun!

İxtisas seçimində diqqətli olun!

Hansı abituriyentlər az bal toplayır?

Hansı abituriyentlər az bal toplayır?

Xınalığı seçən  gənc müəllim: “Hələ qış qarşıdadır, görək başımıza nə gəlir”

Xınalığı seçən gənc müəllim: “Hələ qış qarşıdadır, görək başımıza nə gəlir”

Bu müəllimlərin əməkhaqqı yeni ildən etibarən artırılacaq

Bu müəllimlərin əməkhaqqı yeni ildən etibarən artırılacaq

Ağstafa məktəbliləri Azərbaycan uşaqlarının IV formunun seçim turunda iştirak edib

Ağstafa məktəbliləri Azərbaycan uşaqlarının IV formunun seçim turunda iştirak edib

HƏM ÖDƏNİŞSİZ, HƏM DƏ AZ BAL...

HƏM ÖDƏNİŞSİZ, HƏM DƏ AZ BAL...

"Bu il 11-ci sinfi bitirənlərin sayı ötən illə müqayisədə azalıb"

"Bu il 11-ci sinfi bitirənlərin sayı ötən illə müqayisədə azalıb"

Müəllimlərin nəzərinə - 2 gün vaxtınız var...

Müəllimlərin nəzərinə - 2 gün vaxtınız var...

Ucqar kənd məktəbində işləyən gənc müəllim ölkə müəllimlərinə çağırış etdi

Ucqar kənd məktəbində işləyən gənc müəllim ölkə müəllimlərinə çağırış etdi

Macarıstandan şad xəbər - Ortada qalan 40 tələbənin problemi həll olundu

Macarıstandan şad xəbər - Ortada qalan 40 tələbənin problemi həll olundu

Bu il qəbul imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərin nəticələri və orta balı açıqlanıb

Bu il qəbul imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərin nəticələri və orta balı açıqlanıb

Ucqar kəndi seçən gənc müəllim "Kənd insanları çox istiqanlı və səmimidirlər"

Ucqar kəndi seçən gənc müəllim "Kənd insanları çox istiqanlı və səmimidirlər"

ATV pedaqoji ictimaiyyətdən üzr istəməlidir "sadə həqiqəti bilməyən bir şəxs məktəbdə necə yoxlama apara bilər?"

ATV pedaqoji ictimaiyyətdən üzr istəməlidir "sadə həqiqəti bilməyən bir şəxs məktəbdə necə yoxlama apara bilər?"

Oğurlanıb zorlanan müəllimə iş veriləcək - NAZİRLİYİN AÇIQLAMASI

Oğurlanıb zorlanan müəllimə iş veriləcək - NAZİRLİYİN AÇIQLAMASI

Yüksək balla kənd məktəbini seçən gənc müəllim

Yüksək balla kənd məktəbini seçən gənc müəllim

Hər bir valideyn övladını yaxşı tanımalı və fərdi xüsusiyyətlərini əsas götürməlidir..-Elşən Ramizoğlu

Hər bir valideyn övladını yaxşı tanımalı və fərdi xüsusiyyətlərini əsas götürməlidir..-Elşən Ramizoğlu

“Səmimi təbriklərinizdən çox təsirlənmişəm” - Mehriban Əliyeva

“Səmimi təbriklərinizdən çox təsirlənmişəm” - Mehriban Əliyeva