Psixoloq
10 iyun 2016

Nəzakət və gözəl dav­ra­nış göz­ləyirsinizsə ?...

Nəzakət və gözəl dav­ra­nış göz­ləyirsinizsə ?...
     İnsanın davranışı və danışığı onun mədə­niy­yətinin göstəricisidir. Dav­ra­nış və nə­zakət qaydala­rı­na riayət et­mək digər insan­la­ra hör­mət etmək deməkdir. Bu, onların duy­ğu­la­rı­­na qiy­mət ver­mə­yi­niz mənasına gəlir.
     Əslində, insanların icti­mai həyatda bir-birilərindən gözlədik­lə­ri hərəkətlər dav­ra­nış qaydalarının əsasını təşkil edir. Sizə yüksək qiymət və dəyər ve­ril­məsini istəmir­siniz­mi? "Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına” misalına uy­ğun olaraq əgər başqalarından nəzakət və gözəl dav­ra­nış göz­ləyirsinizsə, əvvəl siz gözəl dav­ra­nış sərgiləməlisiniz. 
     Məşhurlardan biri "Nəzakət insanı alçalt­maz. Am­ma nəzakətə diqqət edilməzsə, otur­ulan yerin haq­qı nəzərə alınmazsa, millət və dövlətə zərər gələr” demişdir (İsmət İ.).
     Davranış qaydalarının nə oldu­ğu­nu tam izah etmək çətin və fikir do­laş­dırandır. Çünki müəyyən bənzərliklər ol­sa da mə­də­niy­yətdən mə­də­niy­yə­tə, hətta ailədən ailəyə fərq­li ola bilər. 
     Mövcud dəyərlərə uyğun davranışlar, ümumiy­yət­lə, qəbul edilər, əksinə dav­ra­nışlar isə xoş qarşılanmaz, ayıblanar, hətta cəzalandırılar. Ona görə də dav­ranış qay­da­la­rı üzə­rində geniş bir fik­ri­ni­zin ol­ma­sı ictimai yerlərdə doğ­ru addımlar at­manız və el ara­sında gö­zəl dav­ra­nış nü­mu­nəsi gös­tər­mə­yiniz üçün bir bü­növrə ola­caqdır. 
     Aşağıda icti­mai həyata aid ye­mək, iş vaxtı, qonaq getmə və s. sa­hə­lərdəki nəza­kət­li dav­ranış qay­da­la­rı­na dair konkret qayda­lar izah edil­miş­dir. Bu qaydaların hamısını birdən öyrənmək və tətbiq et­mək mümkün ol­ma­ya bilər. Onları öyrənib hər dəfə birini tətbiq etməklə, özünü nəza­kətliliyə və gö­zəl əxlaqa alış­dıra bilrsiniz. Belə­lik­lə, bir neçə aydan son­ra si­z nü­mu­nə­vi insan olduğu­nu­zu ət­raf­dakı in­san­lardan eşidəcəksiniz. 
     Unutmayın! Hansı yaşda və harada olur­su­nuz­sa olun, bil­məmək eyib deyil, öy­rən­məmək eyib­dir. Oxumaq isə heç vaxt gec deyil.

                                                              


Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Uşaqlar üçün-Nəzakət qaydaları

Uşaqlar üçün-Nəzakət qaydaları

“Edə bilmərəm!” cümləsini ətrafınızda çox eşidirsiniz?

“Edə bilmərəm!” cümləsini ətrafınızda çox eşidirsiniz?

Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ

Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ

Rəhbərin nüfuzu və qərar qəbul edilməsində müdriklik

Rəhbərin nüfuzu və qərar qəbul edilməsində müdriklik

Unutmayın, sabah yeni bir gündür. Hər nə olursa olsun, həyatın dadını çıxarın!

Unutmayın, sabah yeni bir gündür. Hər nə olursa olsun, həyatın dadını çıxarın!

Fiziki tərbiyənin mahiyyəti və məqsədi,  Fiziki tərbiyənin vəzifələri, Fiziki tərbiyənin vasitələri

Fiziki tərbiyənin mahiyyəti və məqsədi, Fiziki tərbiyənin vəzifələri, Fiziki tərbiyənin vasitələri

Əxlaq tərbiyəsinin mahiyyəti və məzmunu

Əxlaq tərbiyəsinin mahiyyəti və məzmunu

Əhvalat...Təcavüzkarlığı izah edərkən, «heyvan kimi vəhşi» desək də...

Əhvalat...Təcavüzkarlığı izah edərkən, «heyvan kimi vəhşi» desək də...

"Biliksiz müəllim susuz bulağa, işıqsız lampaya bənzəyir" - Y.A.Komenski

Uşaqların kiçik yaşlarında nadinc olması zəkasının əlamətidir ?

Uşaqların kiçik yaşlarında nadinc olması zəkasının əlamətidir ?

“Bədən dili”ndən necə düzgün istifadə etmək olar? - VİDEO

“Bədən dili”ndən necə düzgün istifadə etmək olar? - VİDEO

Uşaqlarda davranış pozuntuları... PROBLEM

Uşaqlarda davranış pozuntuları... PROBLEM

Ailə tərbiyəsinin pedaqoji prinsipləri

Ailə tərbiyəsinin pedaqoji prinsipləri

Ailə tərbiyəsində əsas vəzifələr  -

Ailə tərbiyəsində əsas vəzifələr -

Valideyn-övlad münasibətlərinin  pedaqoji əsasları - Piralı Əliyev

Valideyn-övlad münasibətlərinin pedaqoji əsasları - Piralı Əliyev

Şəxsiyyətin formalaşmasında müəllim - şagird münasibətlərində 49 QAYDA

Şəxsiyyətin formalaşmasında müəllim - şagird münasibətlərində 49 QAYDA

Məktəblilər üçün əxlaq və davranışa aid 41 qızıl qayda

Məktəblilər üçün əxlaq və davranışa aid 41 qızıl qayda

Tərbiyənin metodları

Tərbiyənin metodları

Qadağaları uşaqlara  hansı üsullarla izah etmək daha məqsədəuyğun olar?

Qadağaları uşaqlara hansı üsullarla izah etmək daha məqsədəuyğun olar?

Övladınıza cəza tətbiq etdiyiniz zaman nələrə diqqət etməlisiniz:

Övladınıza cəza tətbiq etdiyiniz zaman nələrə diqqət etməlisiniz:

Müəllimlər oxuyaq ! Dinimizə görə Müəllimin üzərinə düşən vəzifələr

Müəllimlər oxuyaq ! Dinimizə görə Müəllimin üzərinə düşən vəzifələr

Liderlik və ya idarəedicilik, hansı daha vacibdir?    Daşqın Həmidzadə

Liderlik və ya idarəedicilik, hansı daha vacibdir? Daşqın Həmidzadə

Sinif rəhbəri və sinifdə nizam-intizam qaydaları...

Sinif rəhbəri və sinifdə nizam-intizam qaydaları...