AzTehsil.com


Psixoloq
08 iyun 2016
13 957


Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİDANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİUnutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ
       İnsan sözə başlamadan əvvəl fikirləş­mə­lidir: 

       1. Nə danışıram?   2. Niyə danışıram?   3. Kimə danışıram?

       Bundan sonra insan öz fikrini müəyyən istiqamətdə, tərzdə və xüsusi ifadə şəkli ilə izah edə bilər. Nə da­nış­dığını bilməyən, mənasız danışan və ki­mə danışdığını bilməyən (deyinən) ada­ma kimsə qulaq asmaz. 

       Bir şey izah edərkən danışanın çox vaxtı, təkrar oxu­ma və düzəltmə  imkanı olmaz. Buna görə üsuluna uyğun və təsirli nitq söyləmək eyni mövzu yazı yazmaq­dan daha çətindir. Gözəl və təsirli danışmaq nə qədər çətin olsa da aşağıda göstərilən qaydalara riayət etmək, yanlışlardan çə­ki­nmək və mövzu ilə əlaqədar qaynaqları və nümunələri araşdırmaqla daha yaxşı və uğurlu bir nitq söyləmək olar. 

Dinləməyi öyrənmək vacibdir. Qarşı­da­kını dinləməyi (si­zin əleyhinizdə da­nı­şıldıqda belə) bacarmaq böyük qabiliyyətdir. Başqaları danışarkən dinləməsəniz, siz da­nı­şarkən dinləməyi tələb etməyə haqqınız olmaz. 
Yerə, zaman, vəziyyətə və qarşıdakı insana uyğun möv­zu seçin və boş danışmayın. Xəstə yanında bazardakı ba­halıqdan söz et­mək, futbolu sevməyənə futboldan bəhs etmək, itmiş əş­ya­sını axtarana dünən başınıza gə­lən əhvalatı danışmaq və s. mənasızdır. 
Danışıq bir təqdimat və ya konfransda olarsa, əvvəl­cə­dən ona uyğun hazırlıq aparılması və danışığın planlaş­dı­rılması şərtdir.
Düşündüklərinizin hamısını söylə­mə­yin, amma söylə­dik­lə­rinizin hamısını əvvəlcədən düşünün. Söyləyəcək sözünüz olmadığı zaman susmağı bilin.
Sizi dinləyən adama dəyər verin, hörmətlə yanaşın və özü­nüzdən çox bəhs etməyin (öyünməyin). 
Sözü mənasız yerə uzatmayın. Çatdırmaq is­tə­diyiniz fik­ri mümkün qədər qısa və aydın tərz­də (lakonik) ifadə etməyə çalışın. Uzun ifadələr səbrin daşmasına və əsas möv­zu­nu an­lamamağa səbəb ola bilər. 
Ətrafınızdakılara tez-tez nəsihət verməyə çalışmayın. Si­zin fikriniz soruşularsa, uyğun cavab verməyə çalışın. 
Danışarkən kəlmə seçiminə, onları doğru söyləməyə (tə­ləf­füzə) və üsluba fikir verin. Söz bazanızı (lüğətinizi) ge­niş­lətməyə çalışın. Dar çərçivədə və təkrarlanan kəl­mə­lər­lə danış­ma­yın. Sinonim (yaxın mənalı) sözlər ara­sındakı mə­na fərqinə də diqqət yetirin.
Ədəbi və mədəni bir dildə danışmağa çalışın. Mənasını tam bilmədiyiniz sözləri, argo – küçə ifadələrini və ko­bud sözləri işlətməyin. 
Mümkün olduğu qədər dolğun ifadələr və mənalı cümlə­lər işlətməyə çalı­şın. Uzun cümlələrə hakim ola bilmir­si­nizsə, qısa cümlələrdən istifadə edin. 
Unutmayın! Səs, insanın şəxsiyyətini əks etdirir. Yor­ğun­luq, xəstəlik, qorxaqlıq, çəkingənlik, yekəxanalıq və s. kimi xüsusiyyətlər danışığınızda nəzərə çarpma­ma­lı­dır. Kobud, sərt, özündən razı və ya çox incə, fısıltılı, zəif səs dinləyənlərə tam təsir etməyə bilər. 
Səsinizin tonunu duyğu və düşüncələrinizin xüsusiyyəti­nə görə nizamlayın. Monoton səs tonu ilə danışmayın, lazımi yerdə səs tonunuzu dəyişdirin. Vurğulara diqqət edin. 
Danışan adamın nəfəs alması mü­sa­hibi tərəfindən hiss olun­ma­ma­lı­dır. Fikrini izah edər­kən nəfəs vermə za­ma­nı danışmağa vərdiş etmək la­zım­dır. 
Danışıq zamanı jest və mimikadan – bədən, əl, üz-göz və baş hərəkətlərindən istifadə etmək üs­luba ləzzət qa­tar. Amma bu hərəkətlər aşırı olma­ma­lı­, söz və ifadənin ahənginə uyğun olmalıdır.
Çox yüksəkdən və ya alçaqdan, sürətlə və ya çox yavaş danışmaq yaxşı deyil. Əsas odur ki, nitq aydın eşidilsin və sözlər tam tələffüz edilsin. 
Yeri gəldikcə nümunə olaraq bənzətmə, məcaz, təzad, ata­lar sözü, məsəllər, lətifələr və s. yararlanmaq olar. 
Danışan zaman ağızdan tüpür­cək dam­cılarının ətrafa sıçraması, do­daq­ların dillə tez-tez isladılması və ud­qun­ma, öskürmək, əlavə səslər çı­xar­maq yaxşı əlamət deyil. 
Nitqdə başqa dillərdə olan və ha­mı­ya aydın olmayan terminlərdən is­ti­fadə etmək düzgün deyil. Müsa­hi­bi­niz bu sözləri başa düşməyə və ya tam mə­nası ilə anlamaya bilər. Belə sözlərdən is­tifadə edilən halda hə­min sözün ar­dın­ca onun izahı müt­ləq verilməlidir. 
Bir neçə nəfər adam içində bir nə­fər­lə digərlərinin an­la­yamayacağı xa­rici dildə və ya qaş-göz hə­rə­kətləri ilə danışmaq məsləhət deyil. Bu kənar­da­kı­la­ra hörmətsizlik sayılır. 
Danışarkən öz fikrinizin hamı tə­rə­findən qəbul edil­mə­sinə çalışma­yın. Başqalarının da fikrini eşitməyi və ona hörmət etməyi, qiy­mət­lən­dir­mə­yi ba­car­maq lazımdır. 
Danışarkən ağızdan qoxu gəl­mə­si, nəfəsin müsahibin üzünə verilməsi və ona həddindən artıq yaxın dur­maq yaxşı deyil. 
Çox aralı məsafədə olan adam­la­rın danışması da yaxşı deyil. 
Danışarkən doğruluğuna əmin ol­madığınız faktlardan və gös­təri­ci­lər­dən (nümunələrdən) istifadə et­mək yax­şı deyil. 

Gözəl danışıq qaydalarını qısaca yekunlaşdırmaq istəsəniz:
1. Dinləyin.
2. Az danışın.  

       Bu xüsusa diqqət edin:
       Bir alimdən soruşmuşlar: 
              – Bir insanın zəka səviyyəsini haradan anlayarsınız?
              – Danışığından. 
              – Əgər heç danışmazsa? 
              – O dərəcədə ağıllı insan yoxdur ki. 

3. Çox az zarafat edin.
4. İncə təkliflər edin. 
5. Dedi-qodu etməyin.
6. Öyünməyin.
7. Qarşıdakına dəyər verin. 
8. Kobud və arqo sözlərə yer verməyin. 
9. Söyləmə şəklinə diqqət edin.
10. Danışığınızı yerinə, zamanına və adamına görə edin. 
11. Səmimilikdən uzaqlaşmayın.
12. Özünüzə güvənin. Rahat olun.
13. Sözü mənasız yerə uzatmayın. 
14. Səs, mövzu və məna uyğunluğuna diqqət edin. 
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
]Fikrin təhrik edilməsi qaydaları:

]Fikrin təhrik edilməsi qaydaları:

Unutmayın, sabah yeni bir gündür. Hər nə olursa olsun, həyatın dadını çıxarın!

Unutmayın, sabah yeni bir gündür. Hər nə olursa olsun, həyatın dadını çıxarın!

Psixoloji dəstəkləmənin qaydaları:

Psixoloji dəstəkləmənin qaydaları:

Məlumatla təmin etmə qaydaları ,  Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Məlumatla təmin etmə qaydaları , Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Qadağaları uşaqlara  hansı üsullarla izah etmək daha məqsədəuyğun olar?

Qadağaları uşaqlara hansı üsullarla izah etmək daha məqsədəuyğun olar?

“Bədən dili”ndən necə düzgün istifadə etmək olar? - VİDEO

“Bədən dili”ndən necə düzgün istifadə etmək olar? - VİDEO

“Bir çox insanlar üç şeydən – güvənmək, həqiqəti demək və özü olmaqdan qorxur.” F.M.Dostoyevski.

“Bir çox insanlar üç şeydən – güvənmək, həqiqəti demək və özü olmaqdan qorxur.” F.M.Dostoyevski.

İbrətamiz hekayə - Kim nə deyirsə desin, yolunuza davam edin

İbrətamiz hekayə - Kim nə deyirsə desin, yolunuza davam edin

Rəhbərin nüfuzu və qərar qəbul edilməsində müdriklik

Rəhbərin nüfuzu və qərar qəbul edilməsində müdriklik

Direktor olmaq istəyənlər .......Liderlik nədir  ?

Direktor olmaq istəyənlər .......Liderlik nədir ?

Şəxsiyyətin formalaşmasında müəllim - şagird münasibətlərində 49 QAYDA

Şəxsiyyətin formalaşmasında müəllim - şagird münasibətlərində 49 QAYDA

Uşaqların kiçik yaşlarında nadinc olması zəkasının əlamətidir ?

Uşaqların kiçik yaşlarında nadinc olması zəkasının əlamətidir ?

Rəhbər işçinin ünsiyyətə girmək qabiliyyəti,Rəhbərin xarakterik əlamətləri

Rəhbər işçinin ünsiyyətə girmək qabiliyyəti,Rəhbərin xarakterik əlamətləri

Temperament tipiniz bilirsinizmi ? TEST

Temperament tipiniz bilirsinizmi ? TEST

Məktəblilər üçün əxlaq və davranışa aid 41 qızıl qayda

Məktəblilər üçün əxlaq və davranışa aid 41 qızıl qayda

Müəllim şəxsiyyəti hər zaman, hər yerdə tamlıq, mükəmməllik istəyir

Müəllim şəxsiyyəti hər zaman, hər yerdə tamlıq, mükəmməllik istəyir

Liderlik və ya idarəedicilik, hansı daha vacibdir?    Daşqın Həmidzadə

Liderlik və ya idarəedicilik, hansı daha vacibdir? Daşqın Həmidzadə

İdarəçilik səviyyələri və rəhbərlik üslubu, liderlik nadir idarə etmək keyfiyyətidir

İdarəçilik səviyyələri və rəhbərlik üslubu, liderlik nadir idarə etmək keyfiyyətidir

Şagirdlərimiz nə fikirləşir?! - Pedaqoji təcrübə

Şagirdlərimiz nə fikirləşir?! - Pedaqoji təcrübə

Övladınıza cəza tətbiq etdiyiniz zaman nələrə diqqət etməlisiniz:

Övladınıza cəza tətbiq etdiyiniz zaman nələrə diqqət etməlisiniz:

“Oxuyan oxusun, oxumayan özü bilər, mən vəzifəmi yerinə yetirdim” deməkdirmi müəllimlik ?

“Oxuyan oxusun, oxumayan özü bilər, mən vəzifəmi yerinə yetirdim” deməkdirmi müəllimlik ?

Müəllim  mühüm  peşə  keyfiyyətləri - Müəllimin  başlıca  silahı sözdür.

Müəllim mühüm peşə keyfiyyətləri - Müəllimin başlıca silahı sözdür.

Dərsin təşkili...Debatlar - Çarpaz müzakirə

Dərsin təşkili...Debatlar - Çarpaz müzakirə