Kurikulum / İnnovasiyalar / Müəllim
08 dekabr 2016
5 366


HƏMKARA DƏSTƏK I kitabından seçmələr I MƏQALƏ

HƏMKARA DƏSTƏK I kitabından seçmələr I MƏQALƏ

 

                                                 GIRIŞ
Azərbaycanda Təhsil islahatlarının yeni mərhələsi başla¬yır.” Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”  inkişaf konsepsiyasında 2013-cü ildən etibarən, bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsildə də ciddi quruculuq işlərinin aparılması barədə müddəalar irəli sürülür. Bu konseptual fikirlər "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” sənədində daha da konkretləşdirilərək strateji hədəflər kimi müəyyən  olunmuşdur. Orada yeni məzmunun, resurs sisteminin, idarəetmə, mailiyyə və infrastruktur məsələlərinin, xüsusi ilə də pedoqoji kadr hazırlığı məsələlərinin həll olunması xüsusi olaraq müəyyən olunmuşdur.

Bu gün təhsil islahatlarının daha uğurlu aparılmasında ağırlıq mərkəzi daha çox müəllimin üzərinə  düşdüyündən onun inkişafı istiqamətində hər hansı dəstəkverici tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri bir  məsələ kimi meydana çıxmışdır. Məlum məsələdir ki, müəllimin inkişafını təmin edən və bu günün təhsil müstəvisində onun fəaliyyətini qədərincə istiqamətləndirən vəsaitlərə ehtiyac yaranmışdır.

Əgər ali pedaqoji müəssisələrdə pedaqoji məzmuna innovasiyaların   gətirilməsindəki ləngimələri nəzərə alsaq,o zaman bu məsələnin daha dərin köklərə malik olması, boşluqların doldurulması  ehtiyacının yaranmasını aydın təsəvvür edə bilərik. Vəsaitin də meydana gəlməsi məhz bu səbəblə bağlı olmuşdur.

Vəsait hazırlanərkən müəllimlərin bu gün  daha çox ehtiyac duyduğu məsələlərin kommentariya  formasında izahına diqqət yetirilmişdir. Bu zaman son dövrlərdə təhsil proqramları (kurikulumlar) barədə aparılmış  araşdırılmalara istinad  olunmuşdur.
Materialların şərh olunmasında  yığcam və mənalı məzmun təqdim et¬mək  cəhdi gözlənilmişdir. Bundan əlavə, təlim strategiyaları məsələlərin seçilməsində məqsəd məzmunun qiymətləndirilmə mexanizm-lərinin bu tip biliklərə ehtiyacının yaranmasından irəli gəlmişdir.

Bundan əlavə, vəsaitdə qiymətləndirilmə vasitələrinə dair nümunələr də öz əksinin tapmışdır. 
Ümidvarıq ki, müxtəlif araşdırlmalara əsasən tərtib olunan bu vəsait müəllimlərimizin müasir pedaqoji məsələlərə yiyələnməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Vəsait barədə öz fikrini söyləyən hər kəsə əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk.

                                       KURİKULUM  ANLAYIŞI  BARƏDƏ

Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir.
 Kurikulum (curiculum)latın sözü olub, lüğəti mənası "kurs, elm, yol, qaçış, istiqamət” deməkdir. Curiculum sözünə ilk dəfə Leyden (1582-ci il) və Qlarqo (1633-cü il) şəhərlərinin universitetlərinin sənəd¬lərində rast gəlinir. 1876-cı ildən etibarən ondan bir termin kimi istifadə olunmağa başlanmışdır. 

İlk fənn kurikulumları 1918-ci ildə ABŞ-da meydana gəlmişdir. 1970-ci illərdən sonra kurikulum nəzəriyyəsi formalaşmışdır. Azərbaycanda bu termindən keçən əsrin 90-cı illərinin sonundan  başlayaraq istifadə olunur. 
Kurikulum islahatları Azərbaycan hökuməti ilə Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında bağlanmış ilk kredit sazişi əsasında başlayıb. 15 iyun 1999-cu il tarixində "Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı”  təsdiq olunmuşdur.
 
HƏMKARA DƏSTƏK I kitabından
 
 

 

HƏMKARA DƏSTƏK I kitabından seçmələr I MƏQALƏ

 
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5.

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5.

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA FASİLƏSİZ PEDAQOJİ TƏHSİL VƏ MÜƏLLİM HAZIRLIĞININ KONSEPSİYA VƏ STRATEGİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA FASİLƏSİZ PEDAQOJİ TƏHSİL VƏ MÜƏLLİM HAZIRLIĞININ KONSEPSİYA VƏ STRATEGİYASI

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir      I hissə

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir I hissə

Zamanın tələbi: “Həmkara dəstək”

Zamanın tələbi: “Həmkara dəstək”

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası

Pedaqogika elminin yaranması və ilk yazı  haqqında

Pedaqogika elminin yaranması və ilk yazı haqqında

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT  etməlidirlər !

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT etməlidirlər !

Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması  QAYDALARI

Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması QAYDALARI

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə :   Diaqnostik , Formativ , Summativ

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə : Diaqnostik , Formativ , Summativ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Təhsildə islahatları “kim” və “niyə” bəyənmir?

Təhsildə islahatları “kim” və “niyə” bəyənmir?

ADPU-nun yeni rektoru  Cəfər Cəfərov təyin olundu

ADPU-nun yeni rektoru Cəfər Cəfərov təyin olundu

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

ADPU-nun fəaliyyətinin yenidən qurulması ilə bağlı İNKİŞAF STRATEGİYASI qəbul edilib

ADPU-nun fəaliyyətinin yenidən qurulması ilə bağlı İNKİŞAF STRATEGİYASI qəbul edilib

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

"Təhsil Qanunu"na aid testlər və cavabları

"Təhsil Qanunu"na aid testlər və cavabları

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV- İDARƏÇİLİYİN BARİZ NÜMUNƏSİ.

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV- İDARƏÇİLİYİN BARİZ NÜMUNƏSİ.