AzTehsil.com


Direktor
12 sentyabr 2016
9 392


MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

 


1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 1995
2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu. Bakı, 1992
3. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı, Bakı, 1999
4. "Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsilin  dövlət standartlarının təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 aprel 1999-cu il tarixli
 72№-li  qərarı, "Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 13-19 may, 1999
5.  Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurrikulum), "Azərbaycan müəllimi”, 1 dekabr, 2006
6. Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası, Bakı , 2007
7. Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət komissiyası haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı, Bakı, 30 mart, 1998
8. Azərbaycan Respublikası peşə təhsili və peşə liseylərinin nümunəvi Əsasnaməsi, 
Bakı, 1994
9. Ağamalıyev R.  Azərbaycan təhsili XXI əsrə doğru: idarəetmə, problemlər, islahatlar, Bakı, 1998
10. Abbasova Q., Hacıyev Z., Sosial fəlsəfə, Bakı, 2006
11. Abdullayev A., Məktəbin idarə edilməsinin demokratikləşdirilməsi, Bakı, 1993
12. Abdullayev A., Məktəbin demokratik əsaslarla idarə edilməsinin aktual məsələləri, Bakı, 1998
13. Abdullayev A., Təhsil sahəsində islahat Proqramının tələbləri baxımından Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda kadrların ixtisasının artırılması, yenidən hazırlanması və təkmilləşdirilməsi işinin təşkli, Bakı, "Müəllim”, 2004
14. Aslanov N., Fənn metodbirləşmələrinin işi (metodik tövsiyə), Bakı, 1992
15. Bayramov Ə.C., Əlizadə Ə.Ə., Psixologiya, Bakı , 1989
16. Bayramov H, Kəlbəliyev Ə., Təhsilin idarə edilməsinin  əsasları, Bakı, 1998
17. Cabbarov R.H., Təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə işlərinin planlaşdırılması sistemi, Bakı, 1996
18. Cabbarov R.H., Təhsil müəssisələrinin  idarəetmə məsələləri, Bakı, 2001
19.Cabbarov R.H., Təhsil müəssisələrinin idarə edilməsində metodik xidmətin təşkili və planlaşdırılması, Bakı, 2005
20. Davletşina N.V., Kimliki B.B., Klarç R.C., Rey D.İ., Demokratiya: Dövlət və cəmiyyət. "Səda” nəşriyyatı: Bakı – 1999.
21. Eminov Allahverdi,  XX əsrin ən böyük Azərbaycan pedaqogikası, Bakı, 2002
22. Əhmədov N. və B.  " İdarəetmənin pedaqogikası və psixologiyası” Bakı, 2000
23. Əhmədov H., "Nəriman Nərimanov” Bakı ABU-2004
24. Əhmədov H., "Azərbaycan məktəbi və pedaqoji fikir tarixi”. " Təhsil” nəşriyyatı. 
Bakı 2001
25. Əhmədov N. H.,  Rzayev  A., Pedaqogikadan mühazirə konspektləri, Bakı, 1983
26. Əhmədov N.H., Məktəbdaxili nəzarətin forma və metodları, Bakı, 1988
27. Əliyev M., Seyidova  S., Makdonald Ceyn, Müasir məktəb rəhbərliyinə yeni baxış, müəllim hazırlığının və orta təhsilin yeni perspektivləri. (Müəllimlər üçün vəsait), "Adiloğlu”, Bakı, 2005
28. Əlizadə H. "Sosial pedaqogikanın aktual məsələləri” Bakı, 1998
29. Nəsirəddin Tusi, "Əxlaq- Nasiri”, Bakı, 1989
30. "Yaşlıların təhsili” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransların bəyannamələri, Bakı, 2004
31. "İxtisasartırma təhsilində yeni mexanizmlərin tətbiqi, problemlər və perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları, AMİ-nin Elmi əsərləri, 2004-cü il, № 2 (15)
32. İsmayılov M.İ., Cabbarov R.H., Təhsil üzrə rayon (şəhər) və məktəb şuralarının işinin təkmilləşdirilməsi yolları, H.Tusi adına ADPU- pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası №2. Bakı, 1997
33. "İxtisasartırma təhsilində yeni mexanizmə keçid və müəllimlərin təkmilləşdirilməsi  işinin təşkili barədə” Təhsil nazirinin 21.02.2002-ci il tarixli 164№-li əmri
34.  "İslahatların gedişi , əldə olunan nəticələr və perspektiv inkişaf barədə” Təhsil Nazirliyinin  Kollegiya matarialları, Bakı, 2003
35. İnkişafetdirici təlim-tərbiyə metodları, Bakı, 1999
36. Kazımov N.M., Həşimov Ə.Ş., "Pedaqogika”, Bakı, "Maarif”, 1996
37. Hüseynzadə R.L. "Erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir”. " Elm”  nəşriyyatı. Bakı, 2005
38. Quliyev Ə., "Peşə təhslinin idarə olunmasında direktorun pedaqoji ustalığının rolu” jurnalı № 4 2001
39. Məmmədzadə R.H. "İxtisasartırma təhsili: Yeni  problemlər yeni münasibətlər”. 
Bakı, 2004
40. Məmmədzadə R.H. "Yaşlıların təhsili XXI əsrin açarıdır” "Azərbaycan məktəbi”
 № 1, 2003
41. Məmmədzadə R.H. "Yaşlıların təhsilinin təşklilinə dair” Təhsil, mədəniyyət, incəsənət bilgi dərgisi № 3, 2004
42. Məmmədzadə R.H və Abdullayev A.A., "Andraqogikaya giriş” Bakı, 2005
43. Məmmədzadə R.H., Müəllimin peşə etikası. Bakı , 1992
44. Məmmədzadə R.H., "İxtisasartırma təhsili” bakı, "Müəllim” 2002
45. Məmmədzadə R.H., Məktəbin idarə olunmasında perspektiv inkişaf proqramı və illik plan haqqında”,  "Azərbaycan məktəbi”, №6, 2003
46. Məmmədzadə R.H., "İdarəetmə mədəniyyəti” Bakı, 1999
47. Mərdanov. M.C., "Fasiləsiz təhsil hamı üçündür”. Azərbaycan müəllimi qəz. 
1-7 mart 2001
48. Mərdanov. M.C., Müstəqillik və təhsil islahatı. "Azərbaycan müəllimi”, 30 iyul 1998
49. Mərdanov M., Mehrabov A., Ağamalıyev R., Qardaşov T., "Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmə”, " Çaşıoğlu”, 2003
50.Mərdanov M., Azərbaycan Təhsil İslahatı illərində, Bakı, 2001
51. Mehrabov A. O. Və b. Pedaqoji texnologiyalar, Bakı , 2006
52.   Mehrabov A.O.,Azərbaycan təhsilinin müasir problemləri, Bakı, Mütərcim,            2007-448 s. 
53. Məmmədov A., Təlimin psixoloji əsasları, Bakı, 1993
54. Müəllim hazırlığının və orta təhsilin yeni perspektivləri (Qərb təhsil sisteminin təcrübəsi əsasında), Müəllimlər üçün vəsait, "Adiloğlu, Bakı, 2005
55. Mirzəcanzadə A. İxtisasa giriş, Bakı, 1990
56. Mkbrayd Rob, Kazımzadə A., Şiriyev  B., Müəllim hazırlığı/ pedaqoji təhsil (Yekun hesabatın layihəsi), "Azərbaycan müəllimi” 19 noyabr 2002-ci il
57. Məktəbdə vətəndaş təhsili, Bakı, 2002
58. Məktəbə rəhbərliyin demokratik əsaslarla təşkili, Bakı, 1990
59. Məktəbdaxili metodik iş formaları, Bakı, 1990
60. Metodik işin təşkili, məzmunu, forma və metodları, Bakı, 1989
61. Nemanzadə Ömər Faiq, Seçilmiş əsərləri, "Yazıçı”, 1992
62. Orucov Z. Peşə təhsilinin nəzəri və praktik mərhələləri, Bakı, 1997
63. Paşayev Ə.X., Rüstəmov F.A., Pedaqogika (Yeni kurs), Bakı, 2002
64. Seyidov Əhməd, Pedaqogika tarixi, "Maarif”, Bakı, 1982
65. Seyidov Əhməd, Azərbaycanın pedaqoji fikrin inkişaf tarixindən, "Maarif”, 1987
66. Seyidov F.Ə., "Qori seminariyası və onun məzunları”. "Maarif” nəşriyyatı. Bakı, 1988
67. Təhsil müəssisələrinin idarə edilməsinin yeni metodları, Bakı, 2006
68. "Təhsil siyasəti”, (Təhsil üzrə xüsusi ədəbiyyat) ACİ-YF, Bakı, 2005        
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
ADPU-nun yeni rektoru Cəfər Cəfərov təyin olundu

ADPU-nun yeni rektoru Cəfər Cəfərov təyin olundu

Təhsil eksperti Elşən Qafarov

Təhsil eksperti Elşən Qafarov

Bu gün Bakı şəhərində neçə məzun buraxılış imtahanında iştirak etdi - ?

Bu gün Bakı şəhərində neçə məzun buraxılış imtahanında iştirak etdi - ?

Dövlət müəllimlərə ev verir ?

Dövlət müəllimlərə ev verir ?

ADPU-nun baza məktəbi yeni tədris ilinə hazırlaşır

ADPU-nun baza məktəbi yeni tədris ilinə hazırlaşır

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 93 yaşı tamam olur

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 93 yaşı tamam olur

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

Nazirdən yeni ƏMR - 5 şəhər və 41 rayonunun 124 məktəbində təhsil təmayüllər üzrə təşkil olunacaq.

Nazirdən yeni ƏMR - 5 şəhər və 41 rayonunun 124 məktəbində təhsil təmayüllər üzrə təşkil olunacaq.

ARAŞDIRMA !!! Azərbaycanda Müəllimlərin orta yaş həddi neçədir ?

ARAŞDIRMA !!! Azərbaycanda Müəllimlərin orta yaş həddi neçədir ?

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

“Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında

“Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında

Hazırlıq siniflərinin ödənişi ləğv olunur ?

Hazırlıq siniflərinin ödənişi ləğv olunur ?

DİQQƏT !!! Region məktəbləri üçün "Direktorların hazırlığı kursları -2016" layihəsi başlayır.

DİQQƏT !!! Region məktəbləri üçün "Direktorların hazırlığı kursları -2016" layihəsi başlayır.

TƏDRİS İLİNİN müddəti ilə bağlı 1140 №-li ƏMR

TƏDRİS İLİNİN müddəti ilə bağlı 1140 №-li ƏMR

Gənc müəllimlər üçün GÜZƏŞTLƏR Təhsil Nazirinin 455 №-li əmri

Gənc müəllimlər üçün GÜZƏŞTLƏR Təhsil Nazirinin 455 №-li əmri

Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

7 saylı tam orta məktəbdə “Son zəng” tədbiri keçirildi - FOTO

7 saylı tam orta məktəbdə “Son zəng” tədbiri keçirildi - FOTO

29 nömrəli Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində “Yaşasın Heydər Əliyevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan Respublikası” adlı dəyirmi masa keçirilib

29 nömrəli Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində “Yaşasın Heydər Əliyevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan Respublikası” adlı dəyirmi masa keçirilib

Təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu pilot məktəblər dəqiqləşdi .Nazirin əmri - SİYAHI

Təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu pilot məktəblər dəqiqləşdi .Nazirin əmri - SİYAHI

Zamanın tələbi: “Həmkara dəstək”

Zamanın tələbi: “Həmkara dəstək”

HƏDƏF kursları "Abituriyentlərin imtahana psixoloji hazırlığı” adlı layihə həyata keçirtdi

HƏDƏF kursları "Abituriyentlərin imtahana psixoloji hazırlığı” adlı layihə həyata keçirtdi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı

Sinif rəhbərinin illik tədbirlər planı

Sinif rəhbərinin illik tədbirlər planı

Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov “Son zəng” tədbiri haqqında əmr imzalayıb.

Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov “Son zəng” tədbiri haqqında əmr imzalayıb.