AzTehsil.com


test / Kurikulum
19 may 2016
18 192


Kurikuluma dair 25 maraqlı TESTKurikuluma dair 25 maraqlı TESTKurikulumdan test nümunələri
1. "Kurikulum” sözünün lüğəti mənası nə deməkdir:
A) Təhsil, fənn                            
B) Təhsil pilləsi, təhsil proqramları  
C) Konsepsiya, əmr
D) Yol, istiqamət                                       
2. Azərbaycan Respublikasında  təhsilin  inkişafı  üzrə Dövlət Strategiyası  neçənci ildə təsdiq edilmişdir?                            
A) 19 iyun 2010-cu il                    
B) 24 oktyabr 2013-cü il    
C) 5 iyun  2006-cı il                                            
 D) 19 iyun 2009-cu il.
3.  Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?
A) Ziqzaq           
B) Karusel                                  
C) BİBÖ                         
D) Akvarium
4. Hansı əsas standartın  funksiyasına aid  deyil?                
A) 2 rəqəmlə ifadə olunur  
B) Əsasən dəyişməzdir                  
 C) Daim siniflər üzrə dəyişir 
D) Təlim üzrə müəyyən olunan  təlim  nəticələrinin  məzmun xətləri üzrə ifadə edir.
5. "Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir”  fikri biliyin hansı növünə aiddir?                              
 A) Deklarotiv 
B) Prosedural 
C) Kontekstual  
D) İdraki
6. Hansı təlimin təşkilinə verilən  əsas tələblərə aid deyil?                                                  
  A) Pedaqoji prosesin tamlığı 
B) Şagirdyönümlülük                              
C) İnkişafyönümlülük                                                    
  D) Tələbyönümlülük
7. Prespektiv  planlaşdırmada  aşağıdakılardan hansı göstərilmir?                                      
  A) Mövzu     
B) Məqsəd   
C) Tarix    
D) İnteqrasiya
8. Hansı fəal dərsin  mərhələlərinə aid  deyil?                    
 A) Məlumatın mübadiləsi  
B) Nəticə və ümumiləşdirmə 
C) Yeni dərsin izahı                              
D) Qiymətləndirmə və refleksiya
9. Holistik sözünün  latınca mənası nədir?                                      
 A) Yarımçıq, xüsusi                          
B) Ləng, asta                                
  C) Ümumi, bütöv, tam                    
 D) Xüsusi, bütöv
10. Analitik qiymətləndirmə necə qiymətləndirmədir?                 
A) Sürətli  
B) Uzunmüddətli  
C) Gözəyarı 
D) Şifahi
11. Əgər şagird I yarımillikdə "5”,  II yarımillikdə  "2” qiymət alarsa  ona illik  qiymət neçə yazılmalıdır?                       
A) 3      
B) 2     
C) 5     
D) 4
12. Hansılar iş üsuludur?                            
 A) Qruplarla iş, fərdi iş, BİBÖ                                                
   B) Beyin həmləsi, Venn diaqramı, rollu oyun                            
C)  Cütlərlə iş, akvarium, ziq-zaq                                                        
D) Klaster, kollektiv iş, qərarlar ağacı
13. Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aid olmayanları seçin.                                      
 A) Təfəkkürə əsaslanır, dialoji təlim, şagirdlər fəaldır.                      
 B) Şagirdlər yeni bilikləri tədqiqat zamanı dərk edir, dialoji təlim.                                        
 C) Hafizəyə əsaslanır, monoloji təlim, müəllim əsas bilik mənbəyi kimi.                               
D) Dialoji təlim, şagirdlər passivdir.
14. Hansı banddə verilənlər fasilitasiya qaydalarına aiddir.                                                
  A) Dərsin təşkili qaydaları  
B) Psixoloji dəstəkləmənin qaydaları                                          
C) Monoloji təlimin qaydaları                                          
  D)  Hafizəyə əsaslanan biliyin tədrisi qaydaları
15. Fənn kurikulumunun  səciyyəvi  xüsusiyyətləri  hansılardır?                            
  A) Nəticəyönümlülük                    
  B) Fənyönümlülük                                
C) Müəllimyönümlülük                    
D) Təklifyönümlülük
16. Hansı xüsusiyyət  fərdi iş formasının müsbət cəhətinə aiddir?                                              
A) Şagirdlərin daha yaxından əməkdaşlıq etməsini təmin etmək                                                          
B) Bir şagirdi mükəmməl öyrətmək
C) Vaxt itkisinə yol verməmək                                              
D) Şagirdlərin fəaliyyətini öndə saxlamaq
17.  Hansı bənddə verilənlər  rubrikin növləridir?                                        
 A) Müşahidə, layihə                                
 B) Koqnitiv, affektiv                          
C) Psixomotor, idraki                          
D) Holistik, analitik
18. Aşağıdakılardan hansı idrak  taksonomiyasının səviyyələrinə aid deyil.                     
A) Analiz                                        
  B) Dəyərləndirmə                            
 C) Müqayisə etmə                          
 D) Anlama
19. Gündəlik planlaşmada qeyd olunmayan hansıdır? 
A) Dərsin mərhələləri                    
  B) Tədris vahidi                                
C) İş üsulları                                      
D) Resurslar
20. Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən qiymətləndirmə istiqaməti hansıdır?                        
   A) Beynəlxalq  qiymətləndirmə                                  
  B) Milli qiymətləndirmə                        
C) Məktəbdaxili qiymətləndirmə                              
 D) Diaqnostik qiymətləndirmə
21. Fəal dərsin neçə mərhələsi var?                                 
A) 5  
B) 4  
C) 7 
D) 8    
22. Qrupda diskusiyanın təşkili, fəallaşma, səmərəli yönəltmə nə adlanır?                                              
  A) Fəal prosesin məqsədi                          
  B) Fasilitasiya prosesi                          
C) Dərsin motivasiya mərhələsi                                                      
D) Təlim  üsulu
23. Verilənlərdən hansı açıq sualdır?                                                                            
A) Nə        
B) Nə vaxt                            
C) Niyə     
D) Nə zaman
24. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik, bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığını, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarını müəyyən edən dövlət sənədi  hansıdır?                                              
A) Fənn kurikulumu                                      
   B) Fənn proqramı                                        
C) Taksonomiyalar                                    
 D) Milli kurikulum
 25. Uyğunluğu müəyyən edin.                                               
1. Şagirdin mövqeyi                        2. Müəllim mövqeyi                 3. İnteraktiv iş formaları                                
    a) "kəşf edən”, "tədqiqatçı”                       b) "bələdçi”, "aparıcı”                        c) cütlüklərlə iş                                  
    A) 1a, 2b, 3c                                       B) 1b, 2a, 3c                          C) 1b, 2c, 3a                              D) 1c, 2a, 3b                                             
Загрузка...