AzTehsil.com


test / Müəllim
07 may 2016
35 208


İnformatikadan testlər ( cavabları ilə ) - Qeyri ixtisas müəllimləri üçün A variantı 


     1. Aşağidakılardan hansılar informasiyanın növünə aiddir?

1 - Dəqiq informasiya
2 - Qrafik və ya təsviri informasiya
3 - Səsli informasiyaC
4 - Başa düşülən informasiya
5 - Mətnli informasiya
6 - Rəqəmli informasiya
7 - Obyektiv informasiya
8 - Video informasiya
9 - Yəqin informasiya

A) 3; 4 ; 7; 8; 9;
B) 1; 2; 4; 5; 7;
C) 2; 3 ; 5; 6; 8;
D) 1; 4; 7; 8; 9;
E) 1; 2; 4; 6; 9;

2. Aşağidakılardan hansılar informasiyanın xassələrinə aiddir?

1 - Informasiyanın obyektivliyi
2 - Informasiyanın başa düşünəmliyi
3 - Informasiyanın etibarlığı
4 - Informasiyanın tamlığı
5 - Informasiyanın yəqinliyi
6 - Informasiyanın aktuallığı
7 - Informasiyanın faydalılığı(dəyərliliyi)
8 - Informasiyanın səhvliyi

A) 1; 3 ; 4; 6; 7;
B) 1; 2; 4; 5; 7;
C) 2; 3; 5 ; 7; 8;
D) 1; 2; 4; 5; 8;
E) 2; 3; 4; 6; 7;

3. Aşağıdakılardan hansı informatikanın tərkib hissəsinə aiddir?

1 - Alqoritimləşdirmə
2 - Avtomatlaşdırma
3 - Standartlaşdırma
4 - Texniki vasitələr
5 - Sistemləşdirmə
6 - Elektronlaşdırma
7 - Proqramlaşdırma

A) 1; 6; 7;
B) 1; 4; 7;
C) 2; 5; 3;
D) 3; 5; 6;
E) 4; 6; 7;

4.Monitorun tiplərinə aid olanlarını seçin.

1 - Elektron şüa borulu
2 - Maye kristallik
3 - Rəngli
4 - Plazma
5 - Ağ - qara

A) 1, 3
B) 1, 2, 4
C) 2, 4, 5
D) 2, 5
E) 2, 3, 5

5. Kompüter hansı iki hissədən ibarətdir?

A) Texniki qurğular və proqram təminatı.
B) Texniki qurğular və tətbiqi proqramlar.
C) Texniki qurğular və sistem proqramları.
D) Sistem proqramları və tətbiqi proqramlar.
E) Prosessor və tətbiqi proqramlar.

6.Aşağidakılardan hansı I nəsl EHM - lərin əsas elementidir?

1 - Rele
2 - İnteqral sxemlər
3 - Yarım keçiricilər
4 - Elektron lampaları
5 - tranzistorlar
6 - Orta və böyük inteqral sxemlər

A) 3; 4;
B) 2; 5;
C) 1; 6;
D) 4; 6;
E) 1; 4;

7. Kompüter əsasən hansı iki sinifə bölünür?

1 - Rəqəmli kompüterlər,
2 - Stolüstü kompüterlər.
3 - Analoqlu kompüterlər.
4 - Fərdi kompüterlər
5 - Serverlər
6 - Super EHM - lər.
7 - Notebook kompüterlər

A) 2; 7;
B) 1; 4;
C) 1; 3;
D) 4; 6;
E) 5; 1;

8. Fərdi kompüterlərin yaddaş qurğusu əsasən hansı iki növə bölünür?

A) Daxili və xarici
B) Daxili və operativ
C) Xarici və daimi
D) Fləş və disket
E) Daxili və xarici əməliyyat yaddaşı  

9.Sistem blokun tərkib hissələri hansılardır?

1 - Monitor
2 - Ana plata
3 - Vinçester
4 - Prosessor
5 - Klaviatura
6 - Vidieo kart
7 - Plotter

A) 4, 5, 7
B) 1, 3, 5
C) 3, 4, 6
D) 2, 4, 6
E) 5, 6, 7

10. Hansı sırada çıxış qurğuları düzgün verilmişdir?

1 - Monitor
2 - Maus
3 – Strimmir
4 - Printer
5 - Klaviatura
6 - Plotter
7 - Modem

A) 1, 4, 6
B) 2, 3, 5
C) 3, 4, 7
D) 4, 6, 7
E) 5, 6, 7
 
11. Verilənlərdən hansı xarici yaddaş qurğularına aiddir.

1 - RAM,
2 - Sərt disk,
3 - Prosessor,
4 - BİOS,
5 - Fləş

A) 1, 5
B) 1, 3, 5
C) 1, 4
D) 2, 4, 5
E) 2, 5

12. Əməli yaddaş nə üçündür?

A) Cari proqram və verilənlərin saxlanılması və ötürülməsi üçün
B) Daimi yaddaşı idarə etmək üçün
C) Qurğuların fiziki idarə olunması üçün
D) Qurğuların vəziyyətinə nəzarət üçün
E) Hesabi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirmək üçün
 
13. Öyrədici proqramlar hansı proqram təminatının tərkib hissəsidir.

A) xidmətçi proqram təminatının
B) texniki proqram təminatının
C) tətbiqi proqram təminatının
 
14. Tətbiqi proqram icra olunan zaman harada yerləşdirilir.

A) Sərt diskdə
B) Əməliyyat yaddaşında
C) Videoyaddaşda
D) Prosessorda
E) Daimi yaddaşda
 
15.Faylin tam adında . . . . . göstərilmir.

A) kataloqun adı
B) diskin adı
C) faylın tipi
D) faylın ölçüsü
E) alt kataloqun adı
 
1-C    2-A    3-A  4-B    5-A  6-E  7-D     8-A   9-D   10- A    11-E   12 A   13 -A  14 -B 15-D
Загрузка...