test, Kurikulum, Müəllim
31 oktyabr 2016

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

 


1. "TƏLƏBYÖNÜMLÜLÜK” DEYƏNDƏ KURİKULUMDA NƏ NƏZƏRDƏ TUTULUR? 
A) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə xidmət etməsi
B) Təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsi
C) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması.
D) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələblər
E) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi

2. AŞAĞIDAKILARDAN BİRİ KURİKULUMUN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ AİD DEYİL
A) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə əsas prinsip kimi qəbul olunub. 
B) Təklifyönümlüdür.
C) Qiymətləndirmə standartları və mexanizmləri müəyyən edilib. 
D) Şagirdyönümlüdür. 
E) Tələbyönümlüdür.

3. MƏZMUN XƏTTİ NƏDİR?
A) Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir
B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir
C) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir
D) Dərslikdəki mövzuların bölmələr üzrə qruplaşdırılmasıdır
E)Təlim nəticələrinin reallaşdırılması səviyyəsini yoxlamaq üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir

4. TƏHSİL STANDARTI NƏDİR?
A) Təhsilalanların bilik və bacarıqları məcmusudur
B) Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir
C) Təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir
D) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin ölçülməsi meyarı
E) Təlim prosesində istifadə olunan metod və üsulların məcmusudur

5. MÜƏLLİMİN HÜQUQLARINA AİD DEYİL:
A) Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək
B) İxtisasını artırmaq və təkmilləşdirmək
C) Təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında iştirak etmək
D) Pedaqoji şuraya rəhbərlik etmək
E) Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək

6. AŞAĞIDAKILARDAN BİRİ TƏLİMİN TƏŞKİLİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏRƏ DAXİL DEYİL:
A) Dəstəkləyici mühitin yaradılması
B) Fəaliyyətin stimullaşdırılması
C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması
D) Summativ qiymətləndirilmənin aparılması
E) İnkişafyönümlülük

7. PEDAQOJİ DİAQNOSTİKA:
A) Təlimin mahiyyətinin dərk edilməsi vasitəsidir
B) Pedaqoji prosesdə inkişaf və ya korreksiya yollarını müəyyən etməyə imkan verən fəaliyyət növüdür.
C) Konkret bir şagirdlə bağlı qərar qəbul edilməsidir
D) Pedaqoji prosesin fasiləsizliyidir
E) Pedaqoji prosesin idarə edilməsidir

8. MÜƏLLİMLƏRİN İNNOVATİV FƏALİYYƏTİNİN NƏTİCƏSİNƏ AİD OLANLARI GÖSTƏRİN:
1. Təhsilin keyfiyyəti yüksəlir
2. Təhsildən yayınma halları artır
3. Təhsil müəssisəsinin nüfuzu artır
4. Şagirdlərin kompetensiyası artır
5.Təhsil müəssisəsində psixoloji iqlim pisləşir
A) 2,3,5 B) 1,3,5 C) 1,2,3 D) 1,3,4 E) 2,3,4

9. İDRAK TAKSONOMİYASININ MƏRHƏLƏLƏRİ ƏKS OLUNMUŞ CƏRGƏNİ MÜƏYYƏN EDİN.
A) Məqbul saymaq, bilmək, anlamaq, hazır olmaq, tətbiq etmək
B) Hiss etmək, hazır olmaq, təqlid etmək, uyğunlaşmaq
C) Yadda saxlamaq,anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək, dəyərləndirmək, yaratmaq
D) Bilmək, məqbul saymaq, dəyərləndirmək, təşkil etmək
E) Bilmək, anlamaq, hiss etmək, tətbiq etmək, yaratmaq

10. CARİ PLANLAŞDIRMADA MÜƏLLİMİN BURAXDIĞI SƏHVLƏR HANSILARDIR? 
1. Keçiləcək mövzunun müəyyənləşdirilməsinə üstünlük vermək
2. Məzmun standartını müəyyənləşdirmək
3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyənləşdirmək
4. Dərsin təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək
5. Dərslikdə verilmiş materialı mənimsətmək
.A) 1,2 B) 3,5 C) 1,3 D) 1,5 E) 2,4

11. TƏLİM STRATEGİYALARINA AİD DEYİL:
A) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərin təsviri
B) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr
C) Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr
D) Həftəlik dərs saatlarının miqdarı
E) Təlimin təşkilinə verilən tələblər

12. AŞAĞIDAKILARDAN BİRİ FASİLİTASİYA QAYDALARINI POZUR:
A) Şagirdlərdə öyrənməyə stimul və motivasiya yaradılmasına xidmət edir
B) Şagirdlərdə öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və təşkil etmək bacarıqları formalaşdırır
C) Şagirdlərin əvəzinə fikirləri izah etməyə icazə verilmir
D) Şagirdlərin sərbəst şəkildə fikir bildirməsinə şərait yaradılmır
E) Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığına əsaslanır

13. FƏAL (İNTERAKTİV) TƏLİMİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ GÖSTƏRİN:
1. Təlimin "subyekt-subyekt” xarakteri daşıması
2. Müəllim əsas bilik mənbəyidir
3. Dərsin tədqiqat şəklində keçirilməsi
4. Tapşırıqların təfəkkürün inkişafına yönəlməsi
5. Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsəmə
A) 1, 3, 5 B) 1, 3, 4 C) 2, 4, 5 D) 2, 3, 4 E) 1, 2, 5

14. SADALANANLARDAN BİRİ QRUP İŞİ ZAMANI BURAXILAN SƏHVDİR:
A) Qrupların işini müəyyən etmək və ona nəzarət etmək
B) İşin yerinə yetirilməsi üçün dəqiq vaxt müəyyən etmək
C) Qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq
D) Müəllim tərəfindən qruplarda vəzifələri bölmək, lideri təyin etmək
E) Qrup üzvlərinin suallarına cavab vermək

15. HANSI CƏRGƏDƏ SADALANANLARIN HAMISI ÜSUL DEYİL?
A) Kiçık qrupda müzakirə, BİBÖ 
B) Şaxələndirmə, Venn diaqramı
C) Əqli hücum, cütlərlə iş
D) Akvarium, səhnələşdirmə
E) Auksion, BİBÖ

16. HANSI CƏRGƏDƏ MÜASİR QİYMƏTLƏNDİRMƏYƏ AİD OLMAYAN XÜSUSİYYƏT VERİLMİŞDİR?
A) Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. 
B) Dərsin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilir. 
C) Qiymətləndirmə standartlarına əsaslanır. 
D) Şəxsiyyətin inkişafına yönəlmişdir. 
E) Keyfiyyət göstəricisini nəzərə alır.

17. SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDLƏRİNI SEÇİN:
1.Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək
2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək
3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək
4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək
5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahi dinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək
A) 1,2,3 B) 2,3,5 C) 2,4,5 D) 1,3,5 E) 1,4,5
18. QİYMƏTLƏNDİRMƏ STANDARTLARI NEÇƏ SƏVİYYƏDƏ MÜƏYYƏN OLUNUR?
A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

19. FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDİ:
A) Fənn üzrə şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
B) Müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
C) Yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi
D) Şagirdin təlim prosesində irəliləyişinin izlənilməsi
E) Bölmə üzrə mövzuların tədrisinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi

20. QİYMƏTLƏNDİRMƏ ÜSULU HANSIDIR?
A) Müşahidə vərəqi
B) Özünüqiymətləndirmə vərəqi
C) Şifahi sual-cavab
D) Çalışmalar
Е) Meyar cədvəli
 

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

 

Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları.  VARİANT 2

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 2

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

Dərsin mərhələləri - Tədqiqatın aparılması

Dərsin mərhələləri - Tədqiqatın aparılması

Muasir dərs və Fəal təlim.

Muasir dərs və Fəal təlim.

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə :   Diaqnostik , Formativ , Summativ

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə : Diaqnostik , Formativ , Summativ

Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması QAYDALARI

Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması QAYDALARI

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT  etməlidirlər !

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT etməlidirlər !

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Müəllimlər OXUYUN !!! Fəal dərs zamanı buraxılan SƏHVLƏR

Müəllimlər OXUYUN !!! Fəal dərs zamanı buraxılan SƏHVLƏR

Fasilitasiya qaydaları

Fasilitasiya qaydaları

Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

Müasir təlimin 7 prinsipi

Müasir təlimin 7 prinsipi

Ənənəvi təlimin imkanları.

Ənənəvi təlimin imkanları.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolları - QABAQCIL TƏCRÜBƏ

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolları - QABAQCIL TƏCRÜBƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Təlimin mərhələləri - Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi.

Təlimin mərhələləri - Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi.

Təlimin mərhələləri-  Bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması

Təlimin mərhələləri- Bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması

Təhsilin məzmunu

Təhsilin məzmunu

Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST