AzTehsil.com


Xəbərlər / Direktor
23 fevral 2023
5 646


Məktəbdə xadimənin vəzifə təlimatı
Xadimənin  Vəzifə   təlimatı  

1. Ümumi  müddəalar 

1.1. Xidməti otaqların süpürgəçisi  məktəb direktorun   əmri ilə vəzifəyə  təyin edilir və vəzifədən azad edilir.  Məzuniyyət  dövrü və müvəqqəti  əmək  bacarığı  olmadığı  dövrü zamanı ,  onun  öhdəlikləri    kiçik xidməti personalın digər  əməkdaşların üzərinə qoyula bilər. Bu halda  öhdəliklərin  müvəqqəti  icrası , əmək haqqında qanunvericiliyin  tələblərinə riayət etməklə verilmiş, məktəb direktorun əmrinə əsasən  həyata keçirilir. 

1.2. Xidməti otaqların süpürgəçisi  bilavasitə   təsərrüfat işləri üzrə məktəb direktorun  müavininə tabedir. 

1.3. Öz fəaliyyətində xidməti otaqların süpürgəçisi  əmək  mühafizəsinin , təhlükəsizlik  texnikasının və  yanğına qarşı müdafiə  qaydalarını və  normalarını  və həmçinin məktəbin Nizamnaməsini və  lokal hüquq aktlarını ( o cümlədən  daxili intizam qaydalarını , direktorun əmr və sərəncamlarını , hazırkı vəzifə təlimatını), əmək  müqaviləsini ( kontraktını)  rəhbər turur. Xidməti otaqların süpürgəçisi   uşaq hüquqları haqqında Konvensiyaya riayət edir. 

2.Funksiyaları:  

Xidməti otaqların süpürgəçisinin əsas  fəaliyyət  istiqamətləri  aşağıdakılardır:   

 təhkim  edilmiş  ərazidə SES  tələbləri səviyyəsində  sanitar vəziyyətini saxlamaq. 

3. Vəzifə   öhdəlikləri : 

Xidməti otaqların  süpürgəçisi aşağıdakı vəzifə  öhdəliklərini yerinə yetirir : 

3.1. Həyata  keçirir:

    təhkim edilmiş  otaqlarda  zibinin  təmizlənməsini;

    iş günü ərzində təhkim edilmiş  ərazidə   təmizliyi saxlamasını  ;

    iş  günü ərzində  ümumi istifadə yerlərin , dəhlizlərin, pilləkənlərin  iki dəfə  nəm  təmizlənməsini ;

    dərs  kabinetlərin   bir  dəfə  nəm  təmizlənməsini (döşəmələrin yuyulması, tozun silinməsi, lövhənin, divarların  silinməsi);

    zibilin konteynerlərə  yerləşdirilməsini ;

    zibil üçün  qabların qoyulmasını, onların təmizlənməsini və dezinfeksiyasını  ;

    tualetlərin iki dəfədən az olmayaraq  təmizlənməsini və dezinfeksiyasını ;

    yuyucu və dezinfeksiyaedici  məhlulun hazırlanmasını ;

    yuyucu  vasitələrin, inventarın və   silgi materialın alınmasını;

    .ildə iki dəfə pəncərələrin silinməsini. 

4. Hüquqları. 

Xidməti otaqların  süpürgəçisi  öz səlahiyyəti hüdudlarına aşağıdakı  hüquqlara malidkir: 

4.1. Təqdim  etmək 

    məktəb direktorunun  təlim-metodiki və  şagirdlərin tərbiyə işi üzrə müavinləri  tərəfindən ,

    mükafat və  tənbeh  haqqında qaydalarla müəyyən  edilmiş qaydada , 

    təlim- tərbiyə  prosesini   pozan hərəkətlərə görə  inzibati məsuliyyəttə . 

4.2. Təkliflər daxil etmək 

  məktəbin  texniki xidmətin işinin təkmilləşdirilməsi  üzrə 


4.3. Öz  peşəsi ilə əlaqədar olaraq bilikləri artırmaq 

5. Məsuliyyət  

5.1. Üzüsrsüz  səbəbdən   məktəbin nizamnaməsini  və  daxili əmək intizamın qaydalarını  , məktəb direktorun , onun müavinlərin  qanuni sərəncamların  və  digər lokal normativ aktların , hazırkı təlimatla müəyyən edilmiş  vəzifə öhdəliklərin  yerinə yetirmədiyinə  görə və ya  lazımı dərəcədə  yerinə yetirmədiyinə  görə ,o cümlədən  hazırkı təlimatla verilən hüquqlardan  istifadə  etmədiyinə görə ,  xidməti otaqların  süpürgəçisi əmək qanunvericiliyi ilə müəyyn edilmiş qaydada  inzibati məsuliyyət daşıyır . Əmək  öhdəliklərinin  kobud pozmasına görə inzibati cəza qismində  işdən xaric olma  tətbiq oluna bilər. 

 

5.2. Yanğın  təhlükəsizliyi, əmək mühafizəsi,  təlim-tərbiyə  prosesin  təşkil edilməsinin sanitar-qiqiyenik qaydalarını  pozmasına görə,  xidməti otaqların  süpürgəçisi,   inzibati  qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada ,  inzibati məsuliyyətə  cəlb edilir. 


5.3.Öz vəzifə öhdəliklərin  yerinə yetirilməsi( yetirilməməsi) ilə bağlı,  məktəbə və ya təhsil prosesin iştirakçılarına onun günahından  vurulan zərərə görə və həmçinin ,  hazırkı təlimatla verilən hüquqlardan  istifadə  etmədiyinə görə,  xidməti otaqların  süpürgəçisi  əmək və ( və ya ) mülki qanunvericiliklə müəyyən edilmiş  qaydada və hüdudlarda  maddi məsuliyyət daşıyır. 

 

6.Qarşılıqlı əlaqələr. Vəzifə üzrə əlaqələr. . 

Xidməti otaqların  süpürgəçisi  : 

6.1.  40 saatlıq iş həftəsinə istinad edərək , tərtib edilən və məktəbin direktoru tərəfindən təsdiq edilən cədvəl üzrə işləyir. 

6.2. Məktəb direktorundan  və onun  müavinlərindən  normativ-hüquq  və  təşkilatı-metodiki  xarakterli məlumatı alır , qəbzlə müvafiq  sənədlərlə tanış olur. 


6.3.   təsərrüfat işləri üzrə məktəb  direktorun müavinin     , müvəqqəti  olmadıqları zaman( məzuniyyət, xəstəlik və s.),öhdəliklərini   yerinə  yetirir.Öhdəliklərin  icrası , əmək  haqqında qanunvericiliyə  və məktəb direktorun əmri əsasında, məktəbin Nizamnaməsinə uyğun   yerinə yetirilir.  

Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Məktəb həkiminin işi haqqında təlimat

Məktəb həkiminin işi haqqında təlimat

Məzuniyyətlər haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Məzuniyyətlər haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Ümumtəhsil müəssisələrində işəgötürənlə pedaqoji işçilər arasında əmək müqaviləsinin bağlanmasına dair T Ö V S İ Y Ə L Ə R

Ümumtəhsil müəssisələrində işəgötürənlə pedaqoji işçilər arasında əmək müqaviləsinin bağlanmasına dair T Ö V S İ Y Ə L Ə R

Ümumtəhsil məktəbinin direktorunun  əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Ümumtəhsil məktəbinin direktorunun əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Nümunəvi intizam qaydaları

Nümunəvi intizam qaydaları

Məktəb direktorunun əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Məktəb direktorunun əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” 2017

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” 2017

Ümumtəhsil məktəbləri üçün İnformatika və Həyat bilgisi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər)(STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün İnformatika və Həyat bilgisi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər)(STANDARTLAR)

Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini nəyi bilməlidir

Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini nəyi bilməlidir

Texniki Təhlükəsizlik Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Texniki Təhlükəsizlik Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ən çox soruşulan 34 SUALA CAVABLAR....

Ən çox soruşulan 34 SUALA CAVABLAR....

Əmək sahəsindəki hüquq münasibətlərinin anlayışı və sistemi

Əmək sahəsindəki hüquq münasibətlərinin anlayışı və sistemi

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin daxili intizam qaydaları haqqında təlimat

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin daxili intizam qaydaları haqqında təlimat

Müavinətin hesablanması və ödənilməsi qaydası

Müavinətin hesablanması və ödənilməsi qaydası

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Fiziki tərbiyə və Musiqi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Fiziki tərbiyə və Musiqi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Məktəb direktorları üçün müsahibə sualları

Məktəb direktorları üçün müsahibə sualları

Tədris işləri üzrə direktor müavininin vəzifə təlimatı

Tədris işləri üzrə direktor müavininin vəzifə təlimatı

Elşən Qafarov : Məktəblərdə şagirdlərin daxili intizam qaydaları haqqında təlimat.

Elşən Qafarov : Məktəblərdə şagirdlərin daxili intizam qaydaları haqqında təlimat.

Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi

Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi

Təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavininin vəzifə təlimatı

Təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavininin vəzifə təlimatı