AzTehsil.com


Xəbərlər / H/N sənədlər / Direktor
18 sentyabr 2017
50 263


Məktəb direktorları üçün müsahibə suallarıMəktəb direktorları üçün müsahibə sualları

 


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə proqramına uyğun suallar sistemi

1. Təhsil qanunvericiliyi, ümumi təhsilin məqsəd və vəzifələri

1.1. Ümumi təhsilin hüquqi əsasları

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən təhsilin icbariliyi necə təmin olunur?
2. Təhsil haqqında Qanunda təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri necə müəyyənləşdirilmişdir?
3. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsilalma formaları tətbiq edilir?
4. Azərbaycan Respublikasında təhsilin hansı formaları tətbiq olunur?
5. Azərbaycan Respublikasında təhsilin hansı pillələri və səviyyələri var?
6. Ümumi təhsilin məqsədi nədir?
7. Ümumi təhsilin səviyyələri hansılardır? Hər bir səviyyə üzrə təhsilin məqsədi nədir?
8. Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlar necə qiymətləndirilir?
9. Ümumi təhsil pilləsinin səviyyələri üzrə formal təhsil necə təşkil edilir?
10. Ümumtəhsil məktəblərində tədris hansı dillərdə aparıla bilər?
11. Evdə təhsil nə deməkdir? Evdə təhsil necə təşkil edilir?
12. Fərdi təhsil nə deməkdir? Fərdi təhsil necə təşkil edilir?
13. Ümumtəhsil məktəbində psixoloji, tibbi və iaşə xidməti necə həyata keçirilir?
14. Dövlət ümumtəhsil məktəblərində pullu təhsil həyata keçirilə bilərmi?
15. Ümumi təhsil müəssisələrinə hansı tipdən və növdən olan təhsil müəssisələri aid edilir?
16. Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış
gənc mütəxəssislər üçün hansı əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur?
17. "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumlar)"ında ümumi təhsilin məzmununa verilən ümumi
tələblər hansılardır?
18. Ümumi təhsilin infrastrukturuna nə daxildir?
19. "Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları"na əsasən I və X siniflərə qəbul
necə həyata keçirilir?
20. Müəllimlərin etik davranış qaydaları nə üçündür, etik davranış prinsipləri və onlara verilən tələblər hansılardır?

1.2. Ümumi təhsil sahəsində islahatlar, strateji hədəflər və onların həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər

21. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının müəyyən etdiyi strateji istiqamətlər hansılardır?
22. Dövlət Strategiyasında ümumi təhsilin inkişafı ilə bağlı hansı strateji hədəflər və tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur?
23. Səriştə əsaslı ümumi təhsil dedikdə nə nəzərdə tutulur?
24. 12 illik ümumi təhsilin səviyyələri üzrə formal təhsilin müddəti necə müəyyənləşdirilmişdir? 12 illik ümumi təhsilin tam orta təhsil
səviyyəsində təhsilin məzmununda hansı yeniliklər nəzədə tutulur?
25. İstedadın erkən yaşdan aşkar olunması, inkişafı ilə bağlı hansı hədəflər nəzərdə tutulmuşdur?
26. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların həyata və təhsil mühitinə inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün hansı tədbirlər
görülməlidir?
27. Təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəldilməsini təmin etmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir?
28. Müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması üzrə Dövlət Strategiyasında nəzərdə tutulmuş tədbirlər hansılardır?
29. Ümumi təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə modelinin tətbiqi nələri nəzərdə tutur?
30. Ümumi təhsil müəssisələrində tədris ilinin uzadılması ilə əlaqədar "Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsinə edilmiş
dəyişikliklər hansılardır?

2. Müasir idarəetmə bacarıqları

2.1. Ümumi təhsil müəssisələrinin idarə olunması, məktəb sənədlərinin aparılması

31. Məktəb direktorlarının vəzifə funksiyaları hansı normativ hüquqi sənədlə müəyyənləşdirilmişdir?
32. Ümumi təhsilin idarə olunması necə xarakter daşıyır?
33. Ümumi təhsil müəssisəsinin idarə olunmasına kim müdaxilə edə bilər?
34. Ümumi təhsilin dövlət standartlarına görə təhsilin idarə olunması hansı üç prinsip əsasında həyata keçirilir?
35. Pedaqoji şurada qəbul olunmuş qərarların icrası ilə bağlı əmr verilməlidirmi?
36. I və X siniflərə şagird qəbulu zamanı hansı sənədlər tələb olunmalıdır?
37. Hansı əsasda ibtidai sinif şagirdləri təkrar sinifdə saxlanıla bilər? Bir şəhərdə (rayonda) yerləşən ümumtəhsil məktəbində işləyən müəllimin digər şəhər (rayon) məktəbinə yerdəyişməsi necə həyata keçirilir?
38. Şəhər (rayon) daxilində bir ümumtəhsil məktəbində işləyən müəllimin digər məktəbə yerdəyişməsi necə həyata keçirilir?
39. Məktəbin Nizamnaməsi necə hazırlanır, harda qəbul edilir və harda qeydiyyatdan keçirilir?
40. Ümumtəhsil məktəblərində təhsilalanların geyim forması kim tərəfindən müəyyən edilir?
41. Digər məktəbdən məktəbə şagird qəbuluna əsas verən sənəd hansıdır?
42. Şagirdlərinş əxsi işində hansı məlumatlar qeyd edilir, kim tərəfindən aparılır, şagird məktəbdən getdikdə şəxsi iş kimə verilir,
məktəbi qurtardıqda nə qədər saxlanılır?
43. Sinifjurnallarının aparılmasına kim nəzarət edir, kimlər tərəfindən aparılır, məktəbdə nə qədər saxlanılır?
44. Ümumi təhsil sənədinin alınması, qeydiyyatı, saxlanması və uçotu işinin aparılması kim tərəfindən həyata keçirilir?
45. Şəhadətnamə və attestatların qeydiyyat kitabı məktəbdə neçə il saxlanılmalıdır?
46. Ümumi təhsilin səviyyələrini hər hansı bir səbəbdən başa vura bilməyən şəxslərə hansı sənəd verilir?
47. Məktəbin pedaqoji sənədlərinə nə daxildir? Hansı məktəb sənədləri təhili idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiqlənir?
48. Məktəbin maliyyə-təsərrüfat sənədlərinə nələr daxildir?
49. Məktəbin texniki pasportunda nələr əks olur?
50. Ümumi təhsil müəssisəsinin maddi-texniki və tədris bazasına nələr daxildir?
51. Dövlət ümumtəhsil məktəbinin büdcədənkənar mənbələrdən daxil olan vəsaitləri hesabına əldə etdiyi əmlak onun mülkiyyətinə daxildirmi?

2.2. Tədris prosesinin təşkili, ona rəhbərlik və nəzarət məsələləri

52. Ümumi təhsil üzrə təhsil proqramına (kurikuluma) nə daxildir?
51. Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsi nə ilə müəyyən edilir?
52. Ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji prosesin təşkilinin hansı prinsipləri vardır?
53. Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri necədir?
54. Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə tədris olunan fənlər hansılardır?
55. Ümumi təhsilin həyata keçirildiyi müəssisələrə təhsilverənlər hansı keyfiyyət göstəricilərinə malik olmalıdır?
56. Ümumtəhsil məktəblərinə müəllimlərin işə qəbulu hansı qaydada həyata keçirilir?
57. 10 ildən artıq pedaqoji ştajı olan, pedaqoji fəaliyyətdə 3 ilədək fasilə verən müəllimlərin yenidən işə qəbulu necə həyata keçirilir?
58. Ümumi təhsil müəssisələrinə müəllim vəzifəsi istisna olmaqla, digər pedaqoji işçilərin işə qəbulu necə həyata keçirilir?
59. İbtidai siniflərdə hansı fənlər ixtisas müəllimlərinə verilə bilər?
60. Ümumtəhsil məktəblərində hazırlıq sinifləri hansı məqsədlə təşkil edilir?
61. Məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələ müddəti neçə dəqiqə olmalıdır?
62. Səhhətində qüsuru olan uşaqların təhsili necə təşkil edilir?
63. Məktəbdə dərs və məşğələ cədvəlləri kim tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir?
64. Müəllimlərin illik və cari təqvim planları kim tərəfindən yoxlanılır və təsdiq edilir?
65. Məktəbdə tədrisin keyfiyyətinə nəzarət kimlər tərəfindən həyata keçirilir?
66. Təlim strategiyalarına nə daxildir?
67. İnteraktiv/fəal təlim nədir?
68. Böyük summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə, kim tərəfindən aparılır?
69. Kiçik summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə, kim tərəfindən aparılır?
70. Ümumtəhsil məktəblərinin hansı siniflərində və kim tərəfindən imtahan aparılır?

2.3. Ümumi təhsilin iqtisadi məsələləri

71. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbər işçiləri, inzibati, tədris-yardımçı və xidmət işləri üzrə ştatlar necə müəyyən edilir?
72. Ümumtəhsil məktəblərində tarifləşmə siyahısı kim tərəfindən hazırlanır?
73. Yerli təhsili idarəetmə orqanlarının tabeliyindəki ümumtəhsil məktəblərinin tarifləşmə siyahısı kim tərəfindən təsdiq edilir?
74. Ümumtəhsil məktəblərində direktorun tədris (təlim-tərbiyə) işləri üzrə müavininin ştat vahidi hansı göstəriciyə uyğun müəyyən edilir?
75. Məktəb direktoru və direktor müavinlərinə vəzifə funksiyalarının icrası ilə yanaşı, zərurət olduğu halda, ixtisası üzrə ən çoxu neçə saat dərs apara bilər?
76. Ümumi təhsil müəssisələrində direktorların vəzifə maaşı neçənci dərəcə ilə ödənilir?
77. Ümumtəhsil məktəblərində direktor müavinlərinin əmək haqqı necə müəyyənləşdirilir?
78. Tam orta ümumtəhsil məktəblərində gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı rəhbərinin əmək haqqı hesablanarkən hansı göstəricilər əsas götürülür?
79. GÇH rəhbəri həftədə nə qədər dərs apara bilər?
80. Müəllimlərin əmək haqqı hesablanarkən hansı göstəricilər əsas götürülür?
81. Müəllimin əmək haqqının ödəmə dərəcəsini müəyyənləşdirərkən hansı göstəricilər əsas götürüməlidir?
82. Hansı dərəcələr üzrə əməkhaqqı ilə ödənilir?
83. Müəllimlər həftədə neçə saat dərs apara bilər?
81. Hazırda dərəcələr üzrə müəllimlərin əməkhaqqının miqdarı nə qədərdir?
82. Ümumi təhsil müəssisələrində sinif rəhbərliyi kimlərə verilir?
83. Bir müəllim neçə sinifdə sinif rəhbəri ola bilər?
84. Ümumi təhsil müəssisələrində sinif rəhbərliyinə görə əlavə haqq nə qədər ödənilir?
85. Ümumtəhsil məktəblərində ştat vahidi müəyyən edilərkən hazırlıq siniflərinin sayı nəzərə alınırmı?
86. Hazırlıq siniflərində dərs aparan müəllimlərə yazı işlərinin yoxlanılması üçün əlavə haq ödənilirmi?
87. Ümumi təhsil müəssisələrində siniflərin komplektləşdirilməsi necə aparılır?
88. Ümumi təhsil müəssisələrində hansı fənlərin tədrisində siniflər iki qrupa bölünür?
89. Maddi-tədris baza və ixtisaslı müəllim kadrları olmaq şərtilə sinifdə şagirdlərin sayı neçə olduqda V- IX siniflər xarici dil, fiziki
tərbiyə və əmək hazırlığı fənlərindən iki qrupa bölünür?
90. Eyni bir sinifdə şagirdlərin sayı 30 nəfərdən çox olduqda və ya şagirdlərin bir sinifdə tədrisinə sinif otağının ölçüsü
imkanvermədikdə, həmin sinif üzrə ikinci paralel sinif təşkil edilə bilərmi?
89. Ümumi təhsil müəssisəsində paraleli olmayan bir sinifdə şagirdlərin ümumi sayı 20 nəfərə çatmadıqda mövcud şagird sayı ilə sinif təşkil olunmasına yol verilirmi?
90. Fakultativ, fərdi və qrup məşğələləri ən azı neçə şagird olduqda təşkili edilir?

3. Əmək qanunvericiliyi və onun icrası ilə bağlı məsələlər

3.1. Əmək müqaviləsinin bağlanması, əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları

91. Əmək müqaviləsinin tərəfləri, məzmunu və forması
92. Əmək müqaviləsi hansı müddətə bağlanıla bilər?
93. İşə qəbul edilərkən sınaq müddəti hansı müddətə bağlanılır? Kimlərə sınaq müddəti şamil edilmir?
94. İşçi ilə işəgötürən arasında əmək münasibətləri nə vaxtdan yaranır?
95. Müddətli əmək müqaviləsi hansı halda bağlana bilər?
96. Müddətli əmək müqaviləsində göstərilən müddət bitdikdən sonrakı bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri müqaviləyə xitam verilməsini tələb etmirsə, həmin əmək müqaviləsi hansı müddətə uzadılmış hesab olunur?
97. Əvəzçilik üzrə əlavə iş yerində işləməyə əsas iş yeri üzrə işəgötürənin razılığı tələb olunurmu?
98. Müvəqqəti əvəzçilik nədir və necə yerinə yetirilir?
99. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları hansılardır?
100. Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası necədir?
101. İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi hansı hallarda ləğv edilə bilər?
102. İxtisar aparılarkən təhsil və ya peşəkarlıq səviyyələri eyni olduqda hansı kateqoriyadan olan işçilərə üstünlük verilir?
103. Hansı hallar işçinin əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozması hesab edilir?
104. Tərə flərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları hansılardır?
105. Əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı əmrdə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə istinad
edilməlidirmi?
106. Çalışmanın son yaş həddinə (65 yaş) çatmış pedaqqoji işçilərin əmək fəaliyyətini davam etdirməsi ilə əlaqədar prosedurl; necə müəyyənləşdirilir?
107. 70 yaşdan yuxarı pedaqoji işçilərin əmək fəaliyyətini davam etdirməsi ilə bağlı prosedurlar necə müəyyənləşdirilir?
108. İşdən çıxan işçiyə əmək kitabçası neçə gün ərzində verilməlidir?
109. Əmə k müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərə hansı təminatlar nəzərdə tutulur?
110. Hansı halda əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı müəssisə həmkarlar ittifaqı təşkilatından qabaqcadan razılıq alınmalıdır?
111. İşçi işdən çıxarıldığını qanunsuz hesab edirsə, hansı addımı atmalıdır?
112. İşçi müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduğu zaman iş yeri saxlanılırmı?

3.2. İş və istirahət vaxtı, işçilərin məzuniyyət hüquqları, onun təmin edilməsi və həyata keçirilməsi qaydaları

111. Gündəlik normal iş vaxtının müddəti nə qədərdir?
112. Nahar fasiləsi iş vaxtına daxil edilirmi?
113. Ümumtəhsil müəssisələrində iləyən müəllimlər üçün qısaldılmış iş vaxtı müəyyənləşdirilir?
114. Məzuniyyətin hansı növlər mövcuddur?
115. İşçilərə məzuniyyət verilməsi necə həyata keçirilir?
116. Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən pedaqoji işçilərə işə girmə müddətindən asılı olaraq birinci əmək məzuniyyəti nə vaxt verilə bilər?
117. Əmə k stajına görə pedaqoji işçilərin əsas məzuniyyət müddətinə təqvim günləri əlavə olunurmu? Əmək stajına görə əlavə məzuniyyət kimlərə verilmir?
118. Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən kitabxanaçı, laboran və kiçik texniki işçilərə neçə təqvim günü əsas əmək məzuniyyəti verilir?
119. İşçi birinci iş ili əmək məzuniyyətinə nə vaxt çıxa bilər?
120. Əmə k müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən kimlərin istifadə etmək hüququ vardır?
121. Məzuniyyətdə olduğu müddətdə işçilərin iş yeri, vəzifəsi dəyişdirilə bilərmi?
122. Əmə k stajına görə əlavə məzuniyyətlər neçə gün verilir?
123. Uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyət neçə gün verilir?
124. Hamiləliyə və doğuşa görə işləyən qadınlara neçə gün məzuniyyət verilir?
125. Uşağa qulluq etmək üçün qismən ödənişli məzuniyyət nə qədər verilə bilər?
126. Uşağa qulluq etmək üçün qismən ödənişli məzuniyyətin və 4 yaşınadək ödənişsiz məzuniyyətin müddəti pensiya almaq hüququ verən əmək stajına daxil edilirmi?
127. Uşağa qulluq etmək üçün qismən ödənişli məzuniyyətin və 4 yaşınadək ödənişsiz məzuniyyətin müddəti əmək məzuniyyəti verən əmək stajına daxil edilirmi?
128. Əvəzçilik üzrə işləyən işçilərə əmək məzuniyyəti verilirmi? Saathesabı qaydasında işləyən işçilərə əmək məzuniyyəti verilirmi?
129. Təhs illə bağlı verilən məzuniyyətlər hansı sənədlər əsasında verilir?
130. Hansı hallarda və hansı müddətə ödənişli təhsil məzuniyyətləri verilir?
131. Ödənişsiz məzuniyyət hansı hallarda verilir? İşçilərin xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərin müddətləri nə qədərdir?
132. Əmə k münasibətlərinə xitam verilərkən işçinin məzuniyyət hüququ necə həyata keçirilir?
3.3. Əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar
131. Ümumi təhsil müəssisələrində əməyin ödənilməsi üçün tarif dərəcələri necə müəyyən edilir?
132. Əmə k haqqının tərkibinə nə daxildir?
133. Orta əməkhaqqı nədir və necə müəyyən edilir?
134. Əvəzçilik üzrə işləyən işçilərin əməyinin ödənilməsi necə həyata keçirilir?
135. Müv əqqəti əvəzetməyə görə əmək haqqının ödənilməsi necə həyata keçirilir?
136. Saathesabı tədris edilən dərslər üzrə əməkhaqqının ödənişi necə aparılır? Ödənilən məbləğ məzuniyyət hesablanılarkən nəzərə alınırmı?
137. İşçinin əməkhaqqının hesablanması, ödənilməsi və ondan tutulmalar necə həyata keçirilir?
138. İşəgötürənin sərəncamı ilə işçinin əməkhaqqından hansı tutulmalar aparıla bilər? İşçinin əməkhaqqından hansı miqdarda tutulmalara yol verilir?
139. İşəgötürən tərəfindən işçiyə artıq verilmiş əməkhaqı hansı hallarda tutula bilər?
140. Ümumtəhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin əməkhaqqı hansı hallarda artırıla bilər?

3.4. Əmək və icra intizamının təmin edİlməsi, onun pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və tətbiqi qaydaları

141. Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyətinin hansı növləri var?
142. İşçi işində nöqsana yol verdiyi halda intizam tənbehinin tətbiq edilməsi üçün ondan izahat alınmalıdırmı?
143. İşçiy ə intizam tənbehi vermək səlahiyyətli şəxs kim ola bilər?
144. İşçiy ə verilən innzibati tənbeh nə vaxta qədər qüvvədə qalır?
145. İntizam tənbehi işçi tərəfindən əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar olunduğu gündən nə qədər vaxt keçənədək (xəstə olduğu, məzuniyyətdə və ezamiyyədə olduğu vaxt nəzərə alınmadan) verilə bilər?
146. İntizam xətasının törədildiyi gündən nə qədər vaxt keçdikdən sonra işçiyə intizam tənbehi verilə bilməz?
147. İntizam tənbehinin verilməsi şərtləri hansılardır?
148. Müəssisə daxilində fərdi əmək mübahisələrinə kim tərəfindən baxılır?
149. İşçi intizam tənbehi verilərkən işəgötürən tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin və onun hüquqlarının pozulduğunu iddia edərsə, hara müraciət etməlidir?
150. İşçiyə verilmiş intizam tənbehi hansı halda qüvvədən düşmüş hesab edilir?

4. Ümumi dünyagörüşü, liderlik və şəxsi keyfiyyətlər
4.1. Ümumi dünyagörüşü və məlumatlılıq

151. Ölkəmizdə təhsil sisteminin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində hansı işlər görülmüşdür?
152. Azərbaycanda hansı irimiqyaslı iqtisadi layihələr həyata keçirilməkdədir?
153. Ölkə mizin iqtisadi sahədə əldə etdiyi nailiyyətləri kollektivinizə hansı formada çatdırırsınız?
154. Azərbaycan hansı dövlətlərlə daha sıx mədəni-iqtisadi münasibətlər qurmuşdur?
155. Azərbaycanın mədəni irsinin dünyada tanıdılması sahəsində nə kimi uğurlarımız var?
156. Azərbaycanın görkəmli alimlərinin, onların dünya elminin inkişafındakı rolunun şagirdlərə öyrədilməsi istiqamətində hansı işləri görürsünüz?
157. Azərbaycanda idmanın inkişafı, gənc nəslin sağlasm böyüməsi, gənclər siyasəti ilə bağlı hansı işlər həyata keçirilməkdədir?
158. Torpaqlarımızın azad edilməsi üçün ölkəmizdə ordu quruculuğu sahəsində aparılan işlər yuxarı sinif şagirdlərinə necə çatdırılır?
159. Milli qəhrəmanlarımızın tanıdılması istiqamətində məktəbinizdə hansı vətənpərvərlik tədbirləri həyata keçirilir?
160. Ölkə mizdə mədəni və dini irsimizə hörmət hisslərinin qorunub saxlanılması və gənc nəslə aşılanması istiqamətində hansı işlər həyata keçirilir? Toleriantlıq və multikultiraizm nədir, ölkəmizdə bu istiqamətdə hansı işlər görülür?

4.2. Təhsilin inkişafı ilə bağlı baxışları

161. Məktəbinizdə çalışan müəllimlərdən, şagirdlərdən beynəlxalq və yerli layihələrdə iştirak edən olubmu? Onlar qayıtdıqdan sonra
öyrəndiklərini paylaşmaq üçün nə ediblər?
162. Tabeçiliyinizdə olan işçilər arasında işi necə bölərdiniz?
163. Fikrinizdə məktəbinizi tez bir zamanda tanıda bilən bir layihə canlandırın.
164. Yaxın 3 ilə qarşınıza hansı hədəfləri qoymusunuz?
165. Məktəbinizi neçə müddətə ilk 10-lar sırasına çıxara bilərsiniz?
166. Sizcə direktor olmaq üçün xüsusi təlim keçməyə ehtiyac varmı(vardımı) ? Niyə elə düşünürsünüz? Düşünürsünüz ki,belə kurslar
sizi bu çətin vəzifəyə hazırlaya bilər(və ya bildi)? Axırıncı dəfə təlim, seminar və ya konfransda iştirak etmisiiniz?
167. Hansı sahədə zəiflik hiss edirsiniz? Hansı sahədə təhsilinizi artırmağa ehtiyacınız var?
168. Uşaqların təlim-tərbiyəsində kim daha çox məsuliyyət daşıyır? Ailə yoxsa məktəb? (mühit,cəmiyyət...)
169. Məktəbinizin əlavə gəlir gətirməsi sizə nə üçün lazımdır? Gələn gəliri necə xərcləyərdiniz? Hansı işçilərinizə əlavə maaş təyin edərdiniz? Və hansı keyfiyyətlərinə görə?
170. Hansısa bir layihəni həyata keçirmək istədiniz amma planınıza uyğun nəticəni ala bilmədiniz.

4.3. Analitik təhlil aparmaq, problem həll etmək və qərar vermək qabiliyyəti

171. Direktor seçilsəniz nədən başlayacaqsınız? 3 əsas məqamı qeyd edin.
172. Hansı daha yadda qalan bir problemlə rastlaşdınız və onu necə həll etdiniz?
173. İşləd iyiniz illərdə və ya bu işə başlayarkən qarşınıda hansı şəxsi problemlər durdu və onu necə həll etdiniz?Biliyi aşağı səviyyəli olan müəllimlərinizi işdən necə azad edərdiniz?
174. Buraxılış imtahanında şagirdlərinizın 2 almaq ehtimalı çox olarsa nə edərdiniz?
175. İşinizdə ən böyük uğrunuz nə olub?
176. Nə ü çün direktor işləmək istəyirsiniz? Bu işdə sizin üçün ən vacib olan məqamlar nədir?
177. Siz t ək ya komanda ilə işləməyi sevirsiniz?
178. İş təcrübənizdə ən çox nəyi öyrənmisiniz?
179. İndiki şagirdlərlə sizin sizin məktəb illərindəki şagirdlərin fərqini nədə görürsünüz? Bu günkü şagirdlərlə 10 il əvvəlki kimi yanaşma mümkündürmü?

4.4. Emosional stabillik, situasiyanı adekvat qiymətləndirmə bacarığı

181. Məktəblərimizin indiki vəziyyətində siz demokratik ya avtoritar idarəetmənin tərəfdarısınız?
182. Yaxı n 3 ildə karyeranızda hansı hədəfiniz var və nə kimi dəyişiklik düşünürsünüz?
183. Nə v axtsa əsəbiləşib işdən çıxmaq üçün müraciət etmisinizmi? Nə üçün?
184. Direktor kimi ən böyük çətinliyiniz nə ola bilər?
185. Valideynlərinizin sizə münasibəti necə olub? Sizin uşaqlara münasibətiniz necədir?
186. Məktəbinizə media numayəndələri tez-tezmi gəlir və onlarla rəftarınız necə olur? İşinizdə nöqsan axtaran bir media nümayəndəsi ilə necə davranardınız?
187. Tabeliyinizdə olan işçi mütəmadi olaraq işə gecikirsə nə edərdiniz?
188. Hər gün eyni tipli tapşırıqları yerinə yetirmək sizin üçün nə deməkdir?
189. İş hə yatında nə ilə bağlı gərginlik, sıxıntı və ya rahatlıq hiss edirsiniz?

4.5. Səmimilik, özünü tənqid, özünü qiymətləndirmə, dinləmə və ünsiyyətqurma bacarıqları

190. Özünüz haqqında danışın.Karyeranızı qurmaqda kim və ya nə sizə mənəvi dəstək olub?
191. Hansı keyfiyyətinizə görə siz nümunəvi işçi ola bilərsiniz?
192. Nəyi indiyi qədər olan karyeranızda uğur sayırsınız? Nə üçün?
193. Sizin haqqınızda doğru qərar çıxara bilməyimiz üçün hansı üstün keyfiyyətinizi bizə söyləyə bilərsiniz?
194. İdarəetmədə hansı üstün cəhətləriniz var və onu həmkarlarınızla bölüşməyə hazırsınızmı?
195. Nə z amandan idarəetmə strukturunda olmaq həvəsinə düşdünüz? Arzunuzu reallaşdırmaq üçün nələr etdinz? Müdiriniz nə
vaxtsa sizi tənqid edibmi? Nə üçün? Sizin bu tənqidə münasibətiniz?
196. Müdiriniz sizi kollektiv içində tərifləyibmi? Hansı işinizə görə?
197. Repetitorluq edirsinizmi? Maaşınız nə qədər olsa həvəslə işləyərsiniz?
198. Heç boş vaxtınız olurmu və onu necə keçirirsiniz? Hobbiləriniz nədir?
199. Sizə vermədiyimiz hansı sualı gözləyirdiniz? Həmin sualı özünüz özünüzə verin və cavabını eşidək.
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması və tənzimlənməsinin hansı hüquqi əsasları vardır?

Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması və tənzimlənməsinin hansı hüquqi əsasları vardır?

Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası

Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası

İşçi nə qədər məzuniyyət pulu almalıdır?

İşçi nə qədər məzuniyyət pulu almalıdır?

Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması və tənzimlənməsinin hansı hüquqi əsasları vardır?

Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması və tənzimlənməsinin hansı hüquqi əsasları vardır?

Sual - Əmək məzuniyyəti kimlərə və hansı müddətlərə verilir?

Sual - Əmək məzuniyyəti kimlərə və hansı müddətlərə verilir?

Əmək intizamını pozmağa görə məsuliyyət

Əmək intizamını pozmağa görə məsuliyyət

Sual  - Ödənişsiz Məzuniyyətin Maksimum Müddəti Nə Qədər Olmalıdır?

Sual - Ödənişsiz Məzuniyyətin Maksimum Müddəti Nə Qədər Olmalıdır?

İntizam tənbehi verilən gündən sonra nə qədər müddətdə qüvvədə qalır?

İntizam tənbehi verilən gündən sonra nə qədər müddətdə qüvvədə qalır?

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

İşçiyə olunan xəbərdarlıq intizam tənbehi sayıla bilərmi ?

İşçiyə olunan xəbərdarlıq intizam tənbehi sayıla bilərmi ?

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Əmək məzuniyyəti - Əmək Məcəlləsindən...

Əmək məzuniyyəti - Əmək Məcəlləsindən...

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Direktor imtahanına hazırlaşanlar üçün 5 sual-5 cavab

Direktor imtahanına hazırlaşanlar üçün 5 sual-5 cavab

İşçilərə məzuniyyət vaxtı əlavə sosial - məişət şəraitinin yaradılması məqsədilə müavinət, yardım və digər ödənclərin verilməsi  QAYDALARI

İşçilərə məzuniyyət vaxtı əlavə sosial - məişət şəraitinin yaradılması məqsədilə müavinət, yardım və digər ödənclərin verilməsi QAYDALARI

Əmək məzuniyyəti

Əmək məzuniyyəti

Təhsil müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə işə götürülən şəxslərə sınaq müddəti müəyyən edilməlidirmi?

Təhsil müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə işə götürülən şəxslərə sınaq müddəti müəyyən edilməlidirmi?

TEST 1 Direktor olmaq istəyənlər üçün   İş vaxtı və istirahət vaxtı

TEST 1 Direktor olmaq istəyənlər üçün İş vaxtı və istirahət vaxtı

İşçi qanunla hər gün neçə saat işləməlidir?

İşçi qanunla hər gün neçə saat işləməlidir?

OXUYUN ! Əmək intizamı və maddi məsuliyyət haqqında

OXUYUN ! Əmək intizamı və maddi məsuliyyət haqqında

Körpə uşağı olan qadınlarla sınaq müddətinə Əmək Müqaviləsi bağlana bilərmi ?

Körpə uşağı olan qadınlarla sınaq müddətinə Əmək Müqaviləsi bağlana bilərmi ?

Müsabiqə yolu ilə işə qəbul zamanı əmək müqaviləsinin bağlanması.

Müsabiqə yolu ilə işə qəbul zamanı əmək müqaviləsinin bağlanması.

Müəllimlərin İŞƏ Qəbulu və  Yerdəyişmə Qaydaları ƏMR № 165

Müəllimlərin İŞƏ Qəbulu və Yerdəyişmə Qaydaları ƏMR № 165