Xəbərlər / Kurikulum / İnnovasiyalar / Müəllim
12 iyun 2018
8 377


İnteraktiv təlimdə iş üsulları-QƏRARLAR AĞACI

İnteraktiv təlimdə iş üsulları-QƏRARLAR AĞACI

 


Bu üsul mürəkkəb və birmənalı olmayan vəziyyətlərdə qərar qə­bulunu asanlaşdırır. O həmçinin bu qərarların qəbul edilməsi za­manı rəhbər tutulmuş motivlərin təhlili üçün də lazım ola bilər.

"Qərarlar ağacı” mübahisəli qərar və nöqteyi-nəzərlərin şa­gird­lərə daha yaxşı aydınlaşdırılmasına kömək edir; şagirdlərin bi­lik­lərin cəlbedici formada ümumiləşdirilməsinə və qiy­mətlən­di­ril­mə­sinə imkan yaradır. Bu üsuldan istifadə etməklə şagirdlər müm­kün olan qərarların bütün variantlarını, eləcə də bunların hər biri ilə bağ­lı müsbət və mənfi cəhətləri müfəssəl təhlil edirlər. Məşğələlər za­manı şagirdlər aşağıdakı cədvəli doldururlar.
 

 "Qərarlar ağacı” problem 


Qərar : Tətbiq etmə qaydası. 

Məşğələ başlanmazdan əvvəl aparıcı təhlil ediləcək prob­le­mi müəyyənləşdirir, qruplar üçün cədvəlləri hazırlayır. 

Əvvəlki dərslər (ev tapşırığı) zamanı şagirdlər şərtləşdirilmiş prob­lemlə, tarixi şəraitlə bağlı biliklər əldə edirlər. 

Müəllim şagirdləri 4-6 nəfərlik qruplara (4-5) bölür. Hər bir qrup doldurmaq üçün cədvəllər və markerlər alır. Müəllim tapşırığın ye­rinə yetirilməsi üçün vaxt müəyyənləşdirir: 15 dəqiqədən 20 də­qi­qə­yədək. 

Qruplarda iş zamanı şagirdlər problemin həlli variantlarının üs­tünlük və çatışmazlıqlarını qeyd edir, sonra isə bu problemlə bağlı qə­rar qəbul edirlər. 
 

 

 

Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra qrupların nümayəndələri növ­bə ilə öz işlərinin nəticəsini təqdim edirlər. Zərurət olduqda mü­əl­lim cədvəlləri müqayisə edir, qrupları eyni qərarlara gətirib çıxar­mış səbəbləri açıqlayır, suallara cavab verir. 
 

 

Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
İnteraktiv təlimdə iş üsulları-AKVARİUM

İnteraktiv təlimdə iş üsulları-AKVARİUM

Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Fəal təlimin üsulları-Təqdimat Kublaşdırma Ziqzaq Akvarium BİBÖ Beyin həmləsi

Fəal təlimin üsulları-Təqdimat Kublaşdırma Ziqzaq Akvarium BİBÖ Beyin həmləsi

Qrup işi zamanı qarşıya çıxan çətinliklər və onlardan çıxış yolları

Qrup işi zamanı qarşıya çıxan çətinliklər və onlardan çıxış yolları

İDARƏETMƏDƏ QƏRARLARIN HAZIRLANMASI VƏ QƏBUL EDİLMƏSİ PROSESİ

İDARƏETMƏDƏ QƏRARLARIN HAZIRLANMASI VƏ QƏBUL EDİLMƏSİ PROSESİ

Na­dir İs­ra­fi­lov: "Dərslik yaz­maq sa­hə­sin­də­ki təc­rü­bə­siz­lik nə­ti­cə­sin­də bu prob­lem ya­ra­nıb"

Na­dir İs­ra­fi­lov: "Dərslik yaz­maq sa­hə­sin­də­ki təc­rü­bə­siz­lik nə­ti­cə­sin­də bu prob­lem ya­ra­nıb"

Şagirdlərin diqqətini dərsə yönəldən vasitə - OYUN-DƏRSLƏR

Şagirdlərin diqqətini dərsə yönəldən vasitə - OYUN-DƏRSLƏR

Pedaqoji təcrübə - dəyirmi masa..

Pedaqoji təcrübə - dəyirmi masa..

Direktor olmaq istəyənlər üçün !!! İDARƏETMƏ QƏRARLARININ MAHİYYƏTİ VƏ TƏSNİFATI...

Direktor olmaq istəyənlər üçün !!! İDARƏETMƏ QƏRARLARININ MAHİYYƏTİ VƏ TƏSNİFATI...

Şagirdin qrupdakı işini necə qiymətləndirməli?

Şagirdin qrupdakı işini necə qiymətləndirməli?

İdarəetmə qərarlarının hazırlanması,qəbul edilməsi,həyata keçirlənməsi qaydaları...

İdarəetmə qərarlarının hazırlanması,qəbul edilməsi,həyata keçirlənməsi qaydaları...

İdarəetmə əməliyyatının  üç növü

İdarəetmə əməliyyatının üç növü

İnteraktiv təlimin üsulları -«Klaster», «İnsert», «Blum taksonomiyası»

İnteraktiv təlimin üsulları -«Klaster», «İnsert», «Blum taksonomiyası»

İbtidai siniflərdə alternativ qiymətləndirmə üsullarından istifadə

İbtidai siniflərdə alternativ qiymətləndirmə üsullarından istifadə

Fəal dərsin təşkili....Dəyirmi masa

Fəal dərsin təşkili....Dəyirmi masa

Kurikulumdan 20 TEST

Kurikulumdan 20 TEST

Müəllimlər OXUYUN !!! Fəal dərs zamanı buraxılan SƏHVLƏR

Müəllimlər OXUYUN !!! Fəal dərs zamanı buraxılan SƏHVLƏR

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Təhsilvermə (təhsilləndirmə) modelləri

Təhsilvermə (təhsilləndirmə) modelləri

Rəhbərin nüfuzu və qərar qəbul edilməsində müdriklik

Rəhbərin nüfuzu və qərar qəbul edilməsində müdriklik

Müəllim dərsə necə hazırlaşmalıdır? -3 istiqamət

Müəllim dərsə necə hazırlaşmalıdır? -3 istiqamət

Məktəblərdə telefon və planşetlərdən istifadə qadağan ediləcək? - Nazirlikdən cavab

Məktəblərdə telefon və planşetlərdən istifadə qadağan ediləcək? - Nazirlikdən cavab

Müasir dərs necə olmalıdır?

Müasir dərs necə olmalıdır?

Dərsin mərhələləri - Tədqiqatın aparılması

Dərsin mərhələləri - Tədqiqatın aparılması