AzTehsil.com


Xəbərlər / Pedaqoji nəşrlər
09 dekabr 2017
5 354


Pedaqoji idarəetmədə hesabatlılıqHesabatlılıq ümumi fəaliyyətin müntəzəmliyini və vaxtaşırı müzakirə olunmasını təmin edir. Hər bir fərdin vəzifə funksiyalarına məsuliyyətlə yanaşmasına, cavabdehliyinə mühüm şərait yaradır. Bu zaman məsuliyyətin bölüşdürülməsi ümumi təhsilin idarə olunmasında kollegiallıq, demokratiklik, sistemlilik və şəffaflıq yaradan mühüm amil kimi meydana çıxır, ümumi fəaliyyətin səmərəli planlaşdırılmasına və nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına çevik nəzarət mexanizminin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir. Pedaqoji idarəetmədə əsas amillərdən biri hesabatlılıq sistimi mexanizm olaraq yaratmaqdır. Əgər idarəetmədə keyfiyyətin yüksəldilməsinin əsas formaları proqnozlaşdırma və planlaşdırmadırsa, hesabatvermə isə onun auditidir. 


Hesabatda məktəbin ümumi fəaliyyəti şəffaflıqla öz əksini tapmalıdır. Burada işdə olan nöqsanlar, geriləmələr gizlədilmədən göstərilməli, onları doğuran səbəblərin obyektiv və subyektiv cəhətləri təhlil olunmalıdır. Bununla yanaşı, məktəbin uğurları, keyfiyyətin dinamikası və əldə olunan nailiyyətlərin müqayisəli təhlili də verilməlidir. Bir sözlə, məktəbin təlim, tərbiyə, tədris, hətta maddi texniki resursların vəziyyəti də öyrənilərək hesabatda əlavə olunmalıdır. Ümumtəhsil məktəblərinin idarəedilməsidə hesabatvermə aşağıdan yuxarıya doğru hesabatların hazırlanıb verilməsi, proqnozların və planlaşdırmanın icrasının nə dərəcədə həyata keçirilməsi və proqnozun təhlilində keyfiyyətin yüksəldilməsinə gedən dinamikaya bir baxış xarakteri daşıyır. 


Ümumtəhsil məktəblərində hesabatlılıq aşağıdan yuxarıya doğru ardıcıllıqla həyata keçrilir. Fənn müəllimlərinin, sinif rəhbərlərinin, məktəb uşaq birliyi rəhbərlərinin, məktəb psixoloqlarının, metodbirləşmə rəhbərlərinin, məktəb metodiki şuralarının, direktor müavinlərinin, məktəb direktorunun Pedaqoji Şurada hesabatı dinlənilir və müzakirəyə çıxarılır. Rəhbərlik bütün hesabatları ümumləşdirərək məktəbin ümumi fəaliyyəti haqqında yuxarı icra orqanlarına yarımillik, ilin sonunda isə yekun hesabat hazırlayıb təqdim edir. 


Məktəbin üçillik və ya beşillik fəaliyyəti haqqında yuxarı icra orqanları əməkdarları tərəfindən, yaxud müstəqil ictimai təhsil qrumları və ya ekspertləri tərəfindən də hesabatlar hazırlana bilər. Hesabatlar hazırlanarkən ümumtəhsil məktəblərinin normativ-hüquqi sənədlər və əsasnamələr əsasında, dövlət standartlarına uyğunlaşdırılır, məktəbin proqnozlaşlaşdırma və planlaşdırması nəzərə alınaraq tərtib olunur.

 

Hesabatvermənin əsas məqsədi məktəbin Təhsil Strategiyasını müəyyənləşdirmək, dövlət təhsil siyasətinin və prioritetlərinin formalaşdırılması üzrə nəticələr, təkliflər hazırlamaq, tam orta təhsilin əhatə dairəsi, səmərəliliyi ilə bağlı məlumatları geniş təhlil etmək, nöqsanları sadalamaq və onların aradan qaldırılması yollarını göstərməkdir. Hesabatda həmçinin məktəbin, bütün struktur bölmələrində illik fəaliyyət prosesinin gedişi, inkişaf strategiyasının formalaşdırılması, təhsil müəssisəsi tərəfindən mövcud qanunvericiliyin yerinə yetirilməsi, təşkilati-metodik rəhbərliyi həyata keçirilməsi öz əksini tapmalıdır. 


Məktəb direktoru hesabat dövründə strateji təhlil və planlaşdırmanın müasir metodlarından istifadə etməklə idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi sahəsində məktəbin fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi məsələlərinin həyata keçirilməsini təmin edir. Eləcə də, təhsil siyasəti və strategiyasının yerinə yetirilməsi, təhsil sistemində yeni hesabatvermə mexanizminin tətbiqinə nail olunması, strategiya üzrə funksiyalarının, davamlı inkişaf naminə layihələrinin və aparılan tədrisin nəticələrinə əsasən islahat proseslərinin həyata keçirilməsini, ümumi fəaliyyətin səmərəliliyini əks etdirir.


Təhsil Strtegiyası funksiyalarına uyğun yeni idarəetmə modelinə hesabatvermə, qərarçıxarma sisteminin yaradılması və tətbiqi işinin həyata keçirilməsi, əks-mərkəzləşdirməyə əsaslanan idarəetmə mexanizminə keçilməsi prioritetlərinin müəyyən edilməsi məsələləri daxildir.Hesabatların hazırlanmasında hesabatvermə ilə əlaqədar digər zəruri məlumatların işlənməsi, idarəetmə, tənzimlənmə, təşkiletmə və peşəkarlıq səviyyəsinin inkişafı öz əksini tapır. 


Beynəlxalq təcrübədə hesabatlılıqla məktəblərin retinqini müəyyən etmək üçün də istifadə edilir. Çox vaxt bu hesabatlar qəzetlərdə və sosial şəbəkələrdə verilir. Valideynlər də məktəbin il ərzində fəaliyyəti barədə məlumatlı olur. Uşaqlarına məktəb seçmək istəyən valideynlər isə onlara münasib olan məktəbi asanlıqla tapırlar (ardı var). 


Ş.Qəribov, İ. Əsədova
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Pedaqoji idarəetmənin təşkili

Pedaqoji idarəetmənin təşkili

Ümumi təhsilin idarə olunmasının dövlət standartları

Ümumi təhsilin idarə olunmasının dövlət standartları

Pedaqoji idarəetmənin kollegial imkanları

Pedaqoji idarəetmənin kollegial imkanları

Ümumtəhsil məktəblərində dövlət-ictimai xarakterli idarəetmə

Ümumtəhsil məktəblərində dövlət-ictimai xarakterli idarəetmə

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

.Məktəbin idarə olunmasında etibarlılıq, inam, məsuliyyətlilik ön plana çəkilməli..

.Məktəbin idarə olunmasında etibarlılıq, inam, məsuliyyətlilik ön plana çəkilməli..

Pedaqoji idarəetmənin predmeti

Pedaqoji idarəetmənin predmeti

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

Statistik hesabatların formalaşdırılması, təqdimi və qəbul olunması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Statistik hesabatların formalaşdırılması, təqdimi və qəbul olunması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Məktəbdaxili nəzarətin demokratik əsasları

Məktəbdaxili nəzarətin demokratik əsasları

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Məktəb direktorunun informasiya mənbələri..

Məktəb direktorunun informasiya mənbələri..

PEDAQOJİ SİSTEMDƏ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

PEDAQOJİ SİSTEMDƏ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

Məktəbdaxili idarəetmənin pedaqoji təhlilin əsas növləri

Məktəbdaxili idarəetmənin pedaqoji təhlilin əsas növləri

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri

ADPU-nun baza məktəbi yeni tədris ilinə hazırlaşır

ADPU-nun baza məktəbi yeni tədris ilinə hazırlaşır

PEDAQOJI  ŞURA VƏ DİREKTORYANI  MÜŞAVİRƏ VASİTƏSİLƏ  TƏLİM-TƏRBİYƏ İŞLƏRİNƏ  RƏHBƏRLİK

PEDAQOJI ŞURA VƏ DİREKTORYANI MÜŞAVİRƏ VASİTƏSİLƏ TƏLİM-TƏRBİYƏ İŞLƏRİNƏ RƏHBƏRLİK

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Direktor olmaq istəyənlər üçün !!! İDARƏETMƏ QƏRARLARININ MAHİYYƏTİ VƏ TƏSNİFATI...

Direktor olmaq istəyənlər üçün !!! İDARƏETMƏ QƏRARLARININ MAHİYYƏTİ VƏ TƏSNİFATI...

İDARƏETMƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ- İdarəetmənin təşkili

İDARƏETMƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ- İdarəetmənin təşkili

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.