Xəbərlər
15 iyun 2016
3 017

UNEC regionun iqtisadyönümlü universitetləri arasında 4-cü yerə yüksəlib

UNEC regionun iqtisadyönümlü universitetləri arasında 4-cü yerə yüksəlibUNEC regionun iqtisadyönümlü universitetləri arasında 4-cü yerə yüksəlib
QS reytinq agentliyinin 2016-cı il iyunun 14-ü üçün inkişaf etməkdə olan Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə sıralaması açıqlanıb. Reytinq regionun 30 ölkəsinin 500-dən çox universiteti arasında aparılıb. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) ilk dəfə olaraq inkişaf etməkdə olan Avropa və Mərkəzi Asiya Universitetlərinin reytinqində iqtisadyönümlü 4-cü universiteti olmaqla, regionun ən yaxşı 200 universiteti arasında qərarlaşıb.
Reytinq 9 indikator üzrə aparılıb: akademik reputasiya, məqalə üzrə sitat sayı, işəgötürənlərin reputasiyası, müəllim tələbə nisbəti, elmi dərəcəsi olan müəllimlərin sayı, əcnəbi müəllimlərin sayının yerli müəllimlərin sayına olan nisbəti, əcnəbi tələbələrin yerli tələbələrə olan nisbəti, veb təsir və məqalə sayının müəllim sayına olan nisbəti.
Akademik reputasiya indikatoru üzrə  göstəricilər ali təhsil müəssisələrinə öz akademik fəaliyyətlərinin mövcud vəziyyətini təhlil etmək imkanı verir. Bu zaman dünya üzrə rəy verənlərin cavabları əsas götürülür. Qiymətləndirmə zamanı bu il 77000-dən çox rəy toplanıb. Reytinqdə 30% olmaqla ən böyük çəkiyə malik akademik reputasiya indikatoru üzrə UNEC-in əldə etdiyi qiymətləndirmə 39.4-dür.
Veb təsir, yəni universitetlərin yeni texnologiyalardan səmərəli istifadəsi indikatoru üzrə reytinqdə UNEC-in internet resurslarının effektivliyi 52.6 balla qiymətləndirilib. Burada əsas olaraq Webometrics qiymətləndirmələri götürülür ki, 2015-2016-cı illər üzrə bu reytinqdə UNEC ölkə üzrə birinci yerdə qərarlaşıb.UNEC regionun iqtisadyönümlü universitetləri arasında 4-cü yerə yüksəlib
İşəgötürənlərin reputasiyasında ötən illərin göstəricilərinə nisbətən xeyli irəliləyiş var. Bu indikator üzrə ümumilikdə 2016-cı il üçün 44200-dən çox rəy toplanıb. Müxtəlif  biznes qurumlarının verdiyi səsvermə əsasında UNEC-in yekun balı 22.2 olub. Qiymətləndirmə universitet məzunlarının müxtəlif müəssisələrə işə götürülməsinin təhlil olunmasına köməklik göstərir.
Müəllim və tələbə sayı nisbəti indikatoru üzrə bal 22.1 olub. Burada müəllim heyəti sayının tələbə sayına olan nisbəti əsas götürülür. Müəllim sayına düşən məqalələrin orta sayının göstəricisi 1.1 olub ki, bu da Azərbaycan ali təhsil müəssisələri arasında ikinci ən yaxşı göstəricidir. Bura ali təhsil müəssisələrinin SCOPUS bazasında indeksləşən məqalələrin sayı daxildir. Bu indikator üzrə UNEC-in irəliləməsinə əsas səbəblərdən biri bu ildən etibarən UNEC-də ilk dəfə olaraq, pedaqoji heyətin motivasiyasını təmin etmək və müəllimlər arasında rəqabət mühitini gücləndirmək məqsədilə tətbiq olunan differensial əmək haqqı sistemi olub.
Elmi dərəcəsi olan müəllimlərin sayı indikatoru üzrə də UNEC irəliləyiş əldə edib. Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcələri olan müəllimlərin sayının ümumi müəllimlərin sayına olan nisbəti  55.9% təşkil edir ki, bu da UNEC-ə 10.4 bal qazandırıb.
Əcnəbi müəllimlərin sayının yerli müəllimlərin sayına olan nisbəti indikatoru üzrə alınan bal 10.8, əcnəbi tələbələrin sayının yerli tələbələrin sayına olan nisbəti indikatoru üzrə isə toplanan bal 4.9 olub.
QS haqqında:
QS Quacquarelli Symonds LTD dünya üzrə ali təhsil müəssisələrinin reytinqini 2004-cü ildən etibarən aparır. Reytinq inkişaf etməkdə olan Avropa və Mərkəzi Asiya regionu, Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika regionu, Asiya, Latın Amerikası və Ərəbistan regionları üzrə ali təhsil müəssisələrinin sıralamasını müəyyən edir. Dünya üzrə reytinq sıralaması isə hər ilin sentyabrında açıqlanır.
UNEC haqqında:
UNEC Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin brendidir. 21 yanvar 2016-cı ildə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən UNEC brendi qeydiyyata alınaraq, patentləşdirilib. Brend təsdiqlənərkən Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi xüsusi təsnifatın 41-ci sinfini əsas götürərək – tərbiyə etmə, tədris prosesinin təmin edilməsi, əyləncələr, idman və mədəni-maarif tədbirlərinin təşkili, ikinci isə 42-ci sinif – elmi və texnoloji xidmətlər və onlara aid elmi tədqiqatlar və işləmələr, sənaye analizi və elmi tədqiqatlar üzrə xidmətlər, kompüterlərin texniki və proqram təminatının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi əsas götürüb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNEC возвысился на  4 место среди университетов экономического профиля региона
UNEC regionun iqtisadyönümlü universitetləri arasında 4-cü yerə yüksəlib
Обнародована последовательность агентства по рейтингу QS на 14 июня 2016 года по развивающемуся региону Европы и Центральной Азии. Рейтинг проведен среди свыше 500 университетов 30 стран. Впервые Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) в рейтинге университетов Европы и Центральной Азии, являясь 4-м экономического профиля университетом, определился среди лучших 200 университетов региона.
Рейтинг проведен по индикаторам: академическая репутация, число цитатов по статье, репутация принимаемых на работу, соотношение преподавателя и студента, число преподавателей, имеющих ученую степень, соотношение иностранных преподавателей к числу местных преподавателей, соотношение иностранных студентов к числу местных студентов, соотношение числа статей к числу преподавателей.
Показатели по индикатору Академической репутации дают возможность  высшим учебным заведениям анализировать существующее состояние своей академической деятельности.. При этом за основу берутся ответы по отзывам по всему миру. В этом году во время оценки собралось свыше 77000 отзывов. В 30 % рейтинга по индикатору академической репутации, и имеющей наибольший вес, достигнутая UNEC оценка равна 39.4.

      Веб влияние, то есть по рейтингу эффективного использования университетами новых технологий эффективность ресурсов интернета UNEC бала оценена 52.6 баллами.   Здесь в основном берется оценка Webometrics по рейтингу котoрого в течение 2015-2016 года  UNEC определился на первом месте по стране.
В репутации принимаемых на работу в сравнении с показателями прошлых лет имеются сравнительные успехи. По этому индикатору в целом на 2016 год набралось свыше 44200 отзывов. На основе голосования различных бизнес структур итоговый балл UNEC составил - 22.2. Оценка оказывает помощь в анализе приема на работу выпускников университета на различные предприятиях.UNEC regionun iqtisadyönümlü universitetləri arasında 4-cü yerə yüksəlib
Баллы по индикатору соотношения числа преподавателей и студентов составили 22.1 Здесь за основу берется соотношение числа преподавательского состава к числу студентов.. Показатель среднего числа статей к числу преподавателей составил 1.1, что является вторым лучшим показателем среди высших учебных заведений Азербайджана.  Сюда входит число статей высших учебных заведений, индексированных на базе SCOPUS. Одной их причин такого успеха UNEC по этому индикатору является применение впервые с этого года в UNEC с целью обеспечения мотивации педагогического состава и усиления конкуренции среди преподавателей системы дифференциальной заработной платы.
По индикатору числа преподавателей, имеющих ученую степень UNEC достиг продвижения. Соотношение числа преподавателей, имеющих ученую степень доктора философии и доктора наук к общему числу преподавателей составило 55.9%, что принесло UNEC 10.4 баллов.
Балл по индикатору соотношения иностранных преподавателей к числу местных преподавателей составил 10.8,  соотношение числа иностранных студентов к числу местных  4.9 баллов.
О QS:
QS Quacquarelli Symonds LTD проводит рейтинг высших учебных заведений мира с 2004 года. Рейтинг определяет последовательность высших учебных заведений по Евроейскому и Центральноазиатскому региону, по регионам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, Азиатскому, Латино-Американскому  и Арабскому региону.

Об UNEC:
UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC. Утвердив бренд Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патенту взял за основу 41-ый класс специальной классификации – воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, спорт и организацию культурно-просветительских мероприятий, а второе 42-ой класс – научные и технологические услуги, и относящиеся к ним научные исследования, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, разработка и совершенствование технического и программного обеспечения.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNEC has become 4th among the Universities of the Region of Economic Profile

Ranking of QS rating agency for June 14 2016 on the developing European and Central Asian region has been announced. Ranking was conducted among 500 universities of 30 countries. Azerbaijan State University of Economics (UNEC) was ranked among the 200 universities, being the 4th university of economic profile of the developing European and Central Asian Universities.

Ranking was conducted on 9 indicators: academic reputation, number of citations on articles, recruiters’ reputation, teacher student ration, the number of teachers with academic degrees, the number of overseas teaching staff, the ratio of the number of international students to the number of local students, web impact and the ratio of the number of teachers to the number of articles.

Indicators on academic reputation enable the higher education institutions to analyze the current status of their academic activities. In this case, the answers are based on opinion makers around the world. More than 77000 reviews were collected within the assessment. UNEC’s evaluation on the biggest significant indicator of academic reputation is 39.4 with 30%.

Web impact, i.e., efficiency of UNEC’s Internet resources on effective use of new technologies indicator was evaluated 52.6 points. Webometrics’ assessment is mainly based here in which UNEC was ranked the first on the country for 2015- 2016 academic year.

There is a significant improvement in the recruiters’ reputation in compare to previous years. In general, more than 44200 reviews were gathered for 2016 on this indicator. UNEC’s final score was 22.2 in accordance with the voting of various business groups. The evaluation assists in analyzing the recruitment of university alumni to different enterprises.

UNEC’s score on the number of teachers and students was 22.1. The indicator is based here to the ratio of the number of students to the number of teaching staff. 

The average number indicator of the articles to the number of teaching staff was 1.1, so that is the second- best performance among the higher education institutions of Azerbaijan. The number of indicated articles on SCOPUS base is included here. One of the reasons affecting UNEC’s progress on this indicator is the differential salary system applied for the first time at UNEC to ensure teaching staff’s motivation and strengthen rivalry among them.

UNEC achieved progress on the number of the teachers with academic degree indicator. The ratio of the number of teachers with PhD and Dr of Sciences degrees to the number of teaching staff is 55.9%, which brought to UNEC 10.4 points.

The indicator on the ratio of the number of foreign teachers to the local teachers is 10.8 points; and the indicator on the ratio of the number of international students to local is 4.9 points. 

Information about QS:UNEC regionun iqtisadyönümlü universitetləri arasında 4-cü yerə yüksəlib

QS Quacquarelli Symonds LTD undertakes the ranking of the world higher education institutions since 2004. Ranking is held among the higher education institutions of the developing European and Central Asian, Brazilian, Russian, Indian, Chinese and Southern African region and Asian, Latin American and Arabian regions. The world ranking is held in September of each year.

About UNEC:

UNEC is the brand of Azerbaijan State University of Economics. The brand of UNEC has been registered and patented by the State Committee on Standardization, Metrology and Patent on January 21 2016. In brand approval 41st class of special classification on- educating, ensuring teaching process, organization of entertaining, sport and cultural-educational events and 42nd class on- scientific and technological services and the related researches, industrial analysis and services on scientific researches, technical and program provision of computers and their improvement have been based on by the State Committee on Standardization, Metrology and Patent.

Vüsalə Məmmədova
UNEC-in Marketinq və Kommunikasıya Departamenti
Ünvan: Bakı, AZ1001, İstiqlaliyyət küç. 6
Tel.: +994 12 497 58 63


Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
ABŞ-da Təhsil Sistami ( Система Образования В США ) - Beynəlxalq təcrübə

ABŞ-da Təhsil Sistami ( Система Образования В США ) - Beynəlxalq təcrübə

Yaponiyada orta təhsil ( Японская Школа ) - Beynəlxalq təcrübə

Yaponiyada orta təhsil ( Японская Школа ) - Beynəlxalq təcrübə

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası

Beynəlxalq təcrübə -   RF-də məktəb direktorunun əmək funksiyası

Beynəlxalq təcrübə - RF-də məktəb direktorunun əmək funksiyası

Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 93 yaşı tamam olur

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 93 yaşı tamam olur

Ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların yerdəyişməsi və işə qəbulu QAYDALARI

Ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların yerdəyişməsi və işə qəbulu QAYDALARI

İşə qəbul üzrə Müsabiqənin keçirilməsi,Qaydaların pozulmasına görə məsuliyyət

İşə qəbul üzrə Müsabiqənin keçirilməsi,Qaydaların pozulmasına görə məsuliyyət

Direktor olmaq istəyənlər -  Qaninvericilikdən testlər  cavablarla

Direktor olmaq istəyənlər - Qaninvericilikdən testlər cavablarla

"Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin keçirilməsi qaydalar

"Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin keçirilməsi qaydalar

Nazirdən yeni ƏMR - 5 şəhər və 41 rayonunun 124 məktəbində təhsil təmayüllər üzrə təşkil olunacaq.

Nazirdən yeni ƏMR - 5 şəhər və 41 rayonunun 124 məktəbində təhsil təmayüllər üzrə təşkil olunacaq.

Sual - Otellərə verilən ulduzların sayı nəyi göstərir?

Sual - Otellərə verilən ulduzların sayı nəyi göstərir?

Məktəbdə sinif rəhbərlərinin reytinq cədvəlini  necə qurmalı ?..

Məktəbdə sinif rəhbərlərinin reytinq cədvəlini necə qurmalı ?..

Məktəb rəhbərləri ! Sinif rəhbərinin reytinq cədvəlini necə hazırlamalı ?

Məktəb rəhbərləri ! Sinif rəhbərinin reytinq cədvəlini necə hazırlamalı ?

3 mərhələdə keçirilmiş Respublika Fənn Olimpiadalarının qalibləri mükafatlandırılıb

3 mərhələdə keçirilmiş Respublika Fənn Olimpiadalarının qalibləri mükafatlandırılıb

“Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında

“Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında

Müsabiqə yolu ilə işə qəbul zamanı əmək müqaviləsinin bağlanması.

Müsabiqə yolu ilə işə qəbul zamanı əmək müqaviləsinin bağlanması.

Профессиональные знания учителя - это сведения из педагогики и психологии

Профессиональные знания учителя - это сведения из педагогики и психологии

FƏAL- INTERAKTIV DƏRSLƏRDƏ KOLB MODELİNİN TƏTBİQİ

FƏAL- INTERAKTIV DƏRSLƏRDƏ KOLB MODELİNİN TƏTBİQİ

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Təhsilin keyfiyyəti nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı düşüb və bu proses dərinləşməkdə davam etməkdədir.

Təhsilin keyfiyyəti nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı düşüb və bu proses dərinləşməkdə davam etməkdədir.

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

Əmək məzuniyyəti - Əmək Məcəlləsindən...

Əmək məzuniyyəti - Əmək Məcəlləsindən...

Təhsil Metodistinin əmək  funksiyası

Təhsil Metodistinin əmək funksiyası