Xəbərlər
25 fevral 2023
1 966

Məktəb laborantının vəzifə təlimatı


İnformatika  kabinetin  müdirinin  işində  laborant ( və ya texnik) köməklik  edir. Laborant ( və ya texnik) bilavasitə kabinet müdirinə tabedir və dərs avadanlığının  saxlanması, düzgün  qorunması və istifadəsinə görə ona  hesabat verir. 


Laborant İHTK ( informatika və hesablama texnikası  kabinetinin)  bütün sistemini, ona qulluq qaydalarını, texnikanın və əyani vəsaitlərin saxlanılma şərtlərini  bilməlidir. İnformatika kabinetinin perspektivli inkişaf planına uyğun olaraq, laborant  kabinet müdirinin rəhbərliyi altında  lazımı dərs avadanlığın alınmasında  iştirak  edir, uçotunu, inventar qeydləri  aparır. 

Laborant,  müəllimin planı üzrə və onun  rəhbərliyi altında avadanlığı dərsə hazırlayır.  Laborant şagirdlərin təhlükəsizlik texnikası  qaydalarına  riayət  etməklərini,  yanğına qarşı vasitələrin və  ilk  yardım vasitələrin daima hazır  olmasını,dərs zamanı  texnikanın  işləməməsini qeyd  edir   və  həmçinin  sıradan  çıxmış avadanlığın  xırda təmirini  həyata keçirir. 

 

Nəzərə almaq lazımdır ki , informatika kabinetinin nəzdində  18 kv. metrdən az olmayan sahəsi ilə  laborant otağı olmalıdır, həmin o otağın iki girişi olmalıdır:  dərs otağına və  pilləkənə ( və ya  tənəffüsə). Yeri   gəlmişkən, mən olduğum bir sıra  informatika  kabinetlərində  mən  nədənsə  belə laboratoriya otağı  görməmişəm. 

 

İNFORMATIKA  KABINETINin   LABORANTIN   VƏZIFƏ TƏLIMATI 

İnformatikaa kabinetinın  laborantın hazırkı vəzifə  təlimatı ümumtəhsil məktəbin  informatika kabinetinin laborantı üçün işlənib. 

1. VƏZIFƏ  TƏLIMATININ  ÜMUMI MÜDDƏALARI 

1.1. Məktəbin informatika  kabinetin laborantın hazırkı vəzifə  təlimatı , Əmək Məcəlləsinə  və  işçi  və  iş verənlə arasında  əmək münasibətlərini tənzimləyən digər normativ aktlarına uyğun, işlənib. 

1.2.Informatika  kabinetin  laborantı,  məktəbdə  informatika kabinetinin  laborantın vəzifə  təlimatlna uyğun,  iş stajına tələblər olmadan , orta peşə təhsili olan və ya   ibtidai  peşə təhsili olan , müəyyən edilmiş proqram üzrə xüsusi hazırlığı olan və ixtisas  2 illdən az olmayan iş stajı olan işçilər sırasından, direktorun  əmri vəzifəyə ilə işə təyin edilir və işdən azad edilir.

Xüsusi  hazırlığı olmayan və ya lazımı iş stajı olmayan ,lakin  kifayət qədər praktiki təcrübəyə malik olan və onun üzərinə qoyulmuş  vəzifə  öhdəliklərini   tam həcmdə və keyfiyyətli icra edən şəxs , istisna  şəklində  informatika kabinetin  laborantı vəziəsinə təyin oluna bilər.  


1.3. Informatika  kabinetin  laborantı  bilməlidir: 

təhsil məsələləri üzrə  təhsilin idarəetmə orqanların  qərarlarını, uşaq  hüquqları   haqqında  Konvensiyanı;

təhsilin və pedaqoji elmin  əsas istiqamətlərini və inkişaf perspektivlərini  ;

informatika üzrə  dərs avadanlığın  təsnifatını, təyinatını və  xüsusiyyətlərini  ;

informatika   fənni   çərçivəsində  əsas  ümumi, orta  ümumi təhsilin    dövlət təhsil standartın tələblərinin xüsusiyyətini ;

informatika   dərs  kabinetlərinin təchizatına və  avadanlıqla zənginləşməsinə  tələbləri  ;

informatika   dərs  kabinetlərinin  dərslik  kompüter avadanlığı ilə  təchiz edilmə qaydasını  ;

kompüter  avadanlığın  profilaktik  və  cari  təmirin  keçirilmə  qaydasını  ;

informatika üzrə profilaktik  işlərin keçirilmə  qaydasını  ;

informasiya  daşıyıcılarından yoxlamaların, yazıların  oxunuş metodların keçirilmə qaydasın;ı  

ixtisaslaşdırılmış   istifadəçi   səviyyəsində   qurulmuş  proqram  təminatı  ;

Şəbəkədən  məlumatın  daxil  etmə və  çıxarılma  vasitələri və metodlarını   ;

hesablama texnikasının,  multinediyalı proyektorun , LCD-panelin , routerin  istismar  qaydalarını  ;

informatika   kabinetində  laborant  əməyinin  mühafizəsi  üzrə təlimatı  ;

əmək qanunvericiliyin  əsaslarını,  əmək mühafizəsinin, həkimdən əvvəlki  yardınmın göstərilmə qaydalarını və normalarını. 

Laborant  həmçinin  yanğın  təhlükəsizliyi  tələblərini  və  dövlət təhsil standartlarına  uyğun, informatika  kabinetin  laborantın hazırkı    vəzifə təlimatını   bilməlidir.

1.4. Informatika  kabinetin  laborantı bilavasitə informatika  kabinetin müdirinə tabedir.

İnformatika  kabinetin laborantı  olmadığı zamanı( məzuniyyət, xəstəlik və s.) , onun öhdəliklərini  müəyyən qaydada təyin edilmiş şəxs icra edir. Həmin  şəxs müvafiq hüquqları alır  və onun üzərinə qoyulmuş öhdəliklərin lazımı qaydada yerinə yetirilməsinə görə  məsuliyyət daşıyır. 


1.5.Öz  işində informatika kabinetin  laborantı  Azərbaycan Respublikasının   Konstitusiyasını Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında Qanundan irəli gələn tələbləri  inzibati, əmək  qanunvericiliyini, məktəbin  Nizamnaməsini  və digər  lokal hüquq  aktlarını( o  cümlədən daxili əmək intizam qaydalarını,  direktorun  sərəncamlarını və  əmrlərini, hazırkı  vəzifə   Təlimatını) ; əmək  müqaviləsini,  müvafiq standart  və  texniki  şərtləri; hesablayıcı  texnikanın   istismar qaydalarını;  əmək  mühafizəsinin , təhlükəsizlik   texnikasının   qayda və  normalarını, , istehsalat sanitariyasının  və yanğına qarşı müdafiənin qayda və normalarını rəhbər tutur.

2. Informatika  kabinetinin   laborantın funksiyaları .

Informatika  kabinetinin   laborantın  yerinə yetirdiyi əsas funksiyalar aşağıdakılardır:   

2.1. Informatika  kabinetinin   mövcud olan  kompüter avadanlığın. periferiya  qurğuların   və TTV   köklənməsi  və   işlək  vəziyyətdə  saxlanması.

 2.2. Kompüter  texnikasının  və   texniki  təlim  vasitələrin  onların istifadəsi üçün hazırlanması..

2.3. Informatika   kabinetində  praktiki  dərslərin  keçirilməsi zamanı və onlardan əvvəl  sistem, proqram    təminatının, tədris prqramların  və əlavələrin  qurulması və işə salınması. 

3. Informatika  kabinetinin   laborantın  vəzifə öhdəlikləri:  

3.1. İşdən əvvəl kompüter avadanlığını dərslərin,  məşqələlərin oxu zalına kompüterlərin,  LCD-panellərin, multimediya proyektorların istifadəsi ilə  keçirilməsinə, proqram-metodik  komplekslərdən istifadə etməklə  dərslərin  keçirilməsinə hazırlayır, onun  ilkin yoxlanmasını  və yüklənməsini həyata  keçirir və sonda- kompüterlərin, multimediya qurğuların  korrekt  şəkildə  bitməsini  həyata  keçirir.  CD-, DVD  disklərə  ödənişsiz təlim  filmləri, proqramları, gələcəksə istifadə üçün ensiklopediyalar  yazır.

 3.2.  Avadanlığın saz  olmasına nəzarət edir, onu kökləyir;

3.3. Daşıyıcıların kompüter  virusların  olub-olmamasını  müəyyənləşdirmək   üçün onların skanlaşdırılmasını  edir,   lokal şəbəkədə və daşıyıcılar arasında  məlumat mübadiləsi üzrə işi həyata keçşirir .

3.4. İnformatika müəllimi  dərsin,  seçim üzrə kursların, fakultativlərin, dərnəklərin, proqram-metodiki komplekslərdən istifadə etməklə  keçirməsi üçün avadanlığı hazırlayır, onu yoxlayır və  sadə kökləməsini həyata keçirir.

3.5. Praktiki işlərin keçirilməsi  zamanı,  onun   yerinə yetirilməsi  üçün lazım olan  avadanlıqla ( multimediya proyektoru, skaner, printer, veb-kamera, qulaqçıqlar və s.) , didaktik  materiallarla və s. şagirdləri təmin edir  

3.6. Planlaşdırılmış   həftəlik, yarımillik  profilaktikalarda iştirak edir.

3.7. İstifadəçilərə   parol, sistemə giriş,müəllimlərin təqdim etdiyi materialların yerləşdirmə  məsələləri üzrə, mövcud olan  alətlərin  istifadə  məsələləri üzrə  məsləhət verir.

3.8. Müxtəlif  hesablama  işlərini,  mətnlərin  yığımını,dərs prosesinin təşkili ilə bağlı mılumatların bazaya doldurulma işlərini  yerinə yetirir.

3.9. Öz  bilavasitə   rəhbərin   ayrı-ayrı  xidməti  tapşırıqlarını yerinə yetirir. 

3.10. İnformatika  müəlliminin   tapşırığı  ilə  didaktik  materialları,  sənədləri çoxaldır ;

3.11. Dərslərin keçirilməsindən sonra avadanlığı lazımı vəziyyətə salır. 

3.12. Təhlükəsizlik  texnikasının  və  əmək mühafizəsi, istehsalat sanitariyası  və yanğın  təhlükəsizliyi  qaydalarına ciddi riayət edir. 

3.13. Elektron  daşıyıcılarda  müəllimlərin, kitabxanaçıların, şagirdlərin sonrakı işlərində istifadə üçün ( CD, DVD –disklarda)  ödənişsiz  öyrədici  filmlərin, proqramların, ensiklopediyaların  yazılışını, toplanmasını həyata keçirir.

 3.14. Məktəb saytının   məlumatla   doldurulmasını  həyata  keçirir.

3.15.. Məktəbin növbətçi     administratoruna     bədbəxt hadisələr   haqqında  dərhal məıumat verir , zərərçəkmişlərə    yardımın  göstərilməsi üçün tədbirləri  görür. 


4. Məktəbdə informatika kabinetin laborantının hüquqları 

4.1.  İnformatika və İKT kabinetn laborantı   Azərbaycan Respublikasının  Əmək Məcəlləsində, məktəb  Nizamnaməsində,Kollektiv Müqavilə  ilə, daxili əmək intizamı qaydalarında nəzərdə tutulmuş  hüquqlara malikdir.

4.2. Nasaz  avadanlıqdan  istifadə  etməyə  qadağan  etməyə ( kompüterlərlə,multimediya  proyektorları ilə, printerlərlə, skanerlərlə, kserokslarla,  digər texniki təlim vasitələri ilə) 

4.3.Şagirdlər tərəfindən  avadanlıqdan  və materiallardan istifadə zamanı təhlükəsizlik  texnikasının , əmək mühafizəsi, istehsalat sanitariyası  və yanğın  təhlükəsizliyi  qaydaların açıq-aşkar  pozulmasının dərhal qarşısını almaq.    

4.4. Praktiki işlərin keçirilməsi zamanı  məktəbin  şagrdlərinə   mütləq sərəncamlar vermək. Əmək  mühafizəsi üzrə   müxtəlif  təlimatların işlənməsində və informatika kabiinetində  praktiki işlərin keçirilməsində  fəal iştirak edir.  

4.5.. İnformatika kabinetində şagirdlərin  iş yerlərinin  texniki zənginləşdirilməsinin  təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər  vermək. 

4.6..  Informatika  kabinetində məktəblilərdən  şagirdlər üçün  Davranış Qaydalarına  riayət  edilməsini ,  məktəbin  Nizamnaməsinin, təhlükəsizlik texnikasının  tələblərinin   yerinə yetirilməsini  tələb etmək. 

4.7. Peşə  şərəfin və  ləyaqətin   müdafiəsinə

5. İnformatika  kabinetin  laborantının  məsuliyyəti 

5.1. Üzürsüz  səbəbdən  tədsis prosesinin təşkilinin pozulmasına gətirən  məktəb Nizamnaməsini və daxili əmək intizam qaydalarını , direktorun, onun müavinlərinin  qanuni sərəncamlarının,  digər  lokal normativ  aktların, informatika  üzrə laborantın hazırkı vəzifə  təlimatın  yerinə  yetirilməməsinə görə və ya  lazımı  dərəcədə  yetirilməməsinə görə, o cümlədən hazırlı  tılimatla təqdim edilən hüquqlardan  istifadə etmədiyinə görə,  informatika  kabinetin  laborantı  Azərbaycan Respublikasının    əmək  qanunvericiliyi  ilə müəyyən edilmiş qaydada inzibati məsuliyyət daşıyır.

5.2.  Təlim-tərbiyə prosesin təşkilinin  yanğın  təhlükəsizlik  qaydaların ,əmək mühafizəsi ,  sanitar-qiqiyenik qaydaların   pozulmasına  görə, müəllim-psixoloq, Azərbaycan Respublikasının   inzibati  qanunvericiliyi ilə   nəzərdə tutulan  hallarda və qaydada,  inzibati məsuliyyətə cəlb edilir. 

5.3. Öz vəzifə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ( yetirilməməsi) ilə bağlı   maddi zərər yetirdiyinə görə, informatika kabinetin laborantı Azərbaycan Respublikasının   əmək və mülki qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada maddi məsuliyyət daşıyır

5.4. Şagirdin şəxsiyyəti üzərində  fiziki  və ( və ya)  psixi  zor  tətbiq etməklə  bağlı olan  tərbiyə metodların  tətbiq edilməsinə görə, o cümlədən birdəfəlik və həmçinin digəq əxlaqsız hərəkəti etdiyinə görə , informatika kabnitein laborantı    əmək qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında  Qanuna uyğun,  tutduğu vəzifədən  azad edilə bilər. 

6. İnformatika  kabinetin    laborantının  qarşılıqlı  əlaqələri  


İnformatika  kabinetində  laborant: 

6.1. 40 saatlıq  iş həftəsinə istinad  edərək tərtib edilən   və məktəb direktoru tərəfindən təsdiq edilən cədvəl üzrə.  normalaşdırılmamış  iş günü   rejimində  işləyir.  r

6.2. Məzuniyyət vaxtına düşməyən  tətil zamanı , məktəb direktorun   İTŞ üzrə  müavininin  sərəncamı  üzrə , təsərrüfat və  tərtibat işlərini ( ixtisaslaşma nəzərə almaqla), kompüter  avadanlığı  və   periferiya qurğuları ilə   profilaktik  işləri yerinə yetirir.

6.3. Məktəb direktorun   İTŞ üzrə  müavininin, əmək mühafizəsi  üzrə  mühəndisin  rəhbərliyi  altında  təhlükəsizlik  texnikası  üzrə, əməyin mühafizəsi üzrə, istehsalat sanitariyası və yanğın təhlükısizliyi üzrə  təlimat keçir. 

6.4. Məktəbin  direktorundan və  ( və ya ) onun  müavinlərindən  normativ-hüquqi  və təşkilati-metodiki  xarakterli  məlumatları alır, müvafiq sənədlərlə, əmrlərlə qəbzlə tanış olur.

6.5. Onun səlahiyyətinə daxil olan məsələlər üzrə  ümumtəhsil müəssisənin  pedaqoji işçiləri  ilə  məlumat mübadiləsini aparır. 

 


Vəzifə  təlimatı ilə tanış oldum, ikinci nüsxəni aldım:   

«___»____20___ il __________ (______________________)


resim


Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Məktəb həkiminin işi haqqında təlimat

Məktəb həkiminin işi haqqında təlimat

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” 2017

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” 2017

Məktəb direktorunun əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Məktəb direktorunun əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Ümumtəhsil məktəbinin direktorunun  əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Ümumtəhsil məktəbinin direktorunun əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Kimya laborantı təlimatı məktəb kimya müəllimləri və laborantları üçün işlənib hazırlanmışdır

Kimya laborantı təlimatı məktəb kimya müəllimləri və laborantları üçün işlənib hazırlanmışdır

Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında TƏLİMAT

Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında TƏLİMAT

Ümumtəhsil məktəbləri üçün İnformatika və Həyat bilgisi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər)(STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün İnformatika və Həyat bilgisi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər)(STANDARTLAR)

Texniki Təhlükəsizlik Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Texniki Təhlükəsizlik Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Metodbirləşmələr

Metodbirləşmələr

QƏRAR  № 103 "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)"nın təsdiq edilməsi haqqında

QƏRAR № 103 "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)"nın təsdiq edilməsi haqqında

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Təsviri incəsənət və Texnologiya fənni üzrə üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Təsviri incəsənət və Texnologiya fənni üzrə üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti QAYDASI

Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti QAYDASI

Məktəbşünaslıq - məktəbi idarəetmə elmidir

Məktəbşünaslıq - məktəbi idarəetmə elmidir

Ümumtəhsil müəssisələrində işəgötürənlə pedaqoji işçilər arasında əmək müqaviləsinin bağlanmasına dair T Ö V S İ Y Ə L Ə R

Ümumtəhsil müəssisələrində işəgötürənlə pedaqoji işçilər arasında əmək müqaviləsinin bağlanmasına dair T Ö V S İ Y Ə L Ə R

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Nümunəvi intizam qaydaları

Nümunəvi intizam qaydaları

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir  I I hissə Metodbirləşmələr

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir I I hissə Metodbirləşmələr

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Fiziki tərbiyə və Musiqi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Fiziki tərbiyə və Musiqi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Təhsil Naziri hesabat verdi..“Məqsəd keyfiyyətdir: təhsilimiz təhlil müstəvisində” hesabat tədbirindən..

Təhsil Naziri hesabat verdi..“Məqsəd keyfiyyətdir: təhsilimiz təhlil müstəvisində” hesabat tədbirindən..

Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

"Məcburi köçkün məktəblərinə yerdəyişmə avqustun 26-dan etibarən mümkün olacaq"

"Məcburi köçkün məktəblərinə yerdəyişmə avqustun 26-dan etibarən mümkün olacaq"

Pedaqoji Lüğət

Pedaqoji Lüğət

Kompüter sinifin laborantının vəzifələri

Kompüter sinifin laborantının vəzifələri