AzTehsil.com


test / Direktor
08 may 2016
20 728


Direktor olmaq istəyənlər üçün - Maliyyədən testlər .....DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN MALİYYƏDƏN TESTLƏR
Çevik  büdcədə toplam  dəyişən məsrəf 12000AZN  və faktiki büdcədə toplam dəyişən məsrəf 13000AZN-dir. Toplam dəyişən məsrəf ilə əlaqədar variasiya nə qədərdir.
a.       -1000
b.      -100
c.       0
d.      +100
e.      +1000
2.       Təhsil müəssisəsi "Pul vəsaitlərinin hərəkəti" ilə əlaqədar büdcəni aylıq olaraq hazırlayır. Müəssisənin İlin başında 9000 AZN nağd pulu mövcuddur. Yanvar ayında 5000 AZN mədaxil və 6000 AZN məxaric olacağı planlaşdırılır. Fevral ayında isə 7000 AZN mədaxil və 3000 AZN məxaric  olacağı planlaşdırılır. Pul vəsaitininin hərəkəti ilə əlaqədar büdcədə yanvar, fevral vəmart ayının  əvvəlinə olan nağd pul sadalanan sıra ilə nə qədər olacaqdır?
a.       5000, 7000, 9000
b.      8000 , 12000, 14000
c.       9000, 14000, 12000
d.      9000, 3000, 10000
e.      9000, 8000, 12000
3.       Büdcə üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?
a.       Qısa müddətlidir
b.      Planlaşdırmaya xidmət edir
c.       Maliyyə şəklində ifadə olunur
d.      Nəzarət sistemini təmin edir
e.      Təşkilatın missiyasıdır
4.       Aşağıdakılardan hansı büdcə hazırlayarkən məhdudlaşdırıcı amil kimi diqqətə alınmamalıdır?
a.       Tələb
b.      Həcim
c.       Avadanlıq
d.      Menecer
e.      Nağd pul vəsaiti
5.       Aşağıdakılardan hansı funksional büdcədir?
a.       Baş büdcə
b.      Əmək büdcəsi
c.       Yekun büdcə
d.      Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
e.      Maliyyə fəaliyyətlərinin nəticələri haqqında hesabat
6.       Təşkil olunacaq bir kursda iştirakçı başına dəyişən məsrəf 50 AZN , sabit məsrəf isə 600 AZN-dir. Ağıllı taxta istifadə edildiyində iştirakçılar 120 AZN əksi təqdirdə 100AZN verməyə hazırdırlar. Ağıllı taxtanı kurs boyunca kiralamanın maliyyəti 540AZN-dir. 25 nəfər işrirakçı olduğu fərz edildiyində ağıllı taxtanı alınmasə ilə əlaqədar aşağıdakılardan hansı doğrudur?
a.       Alınmalıdır çünki bu təqdirdə əlavə 100 AZN  mənfəət əldə ediləcəkdir.
b.      Alınmalıdır çünki bu təqdirdə əlavə 140 AZN  mənfəət əldə ediləcəkdir.
c.       Alınmamalıdır çünki bu təqdirdə 50 AZN daha az qazanılacaqdır.
d.      Alınmamalıdır çünki bu təqdirdə 150AZN daha az qazanılacaqdır.
e.      Heç biri
7.       Satış ilə dəyişən məsrəf arasında fərqdir.
a.       Mənfəət
b.      Kontribusiya
c.       Gəlir
d.      Sabit məsrəf
e.      Zərərsizlik nöqtəsi
8.       Aşağıdakılardan hansı bir təhsil müəssisəsində dolayı məsrəf sayılmaz.
a.       Məktəbdə təmizlik işçisinin maaşı
b.      Müəllimin maaşı
c.       Kira məsrəfi
d.      Su məsrəfi
e.      Binalar amortizasiya
9.       Aşağıdakılardan hansı bir təhsil müəssisəsində birbaşa məsrəfdir.
a.       Direktorun maaşı
b.      Mühafizə maaşı
c.       Müəllimin maaşı
d.      Bütün əmək haqqları
e.      Heç biri
10.   Toplam dolayı məsrəf 6000AZN-dir. Toplam dolayı məsrəflər 3 xidmət sahəsi üzrə bölüşdürüləcəkdir. Bölüşdürmədə hər bir xitmət sahəsi üzrə gərçəkləşən iş saat əsas alınacaq. Saatlar sırası ilə 300, 100 və 200 saatdır. Bu paylaşma saatların verilmə sırasına görə aşağıdakılırdan hansına uyğun gəlir.
a.       2000AZN, 2000AZN, 2000AZN
b.       3000AZN, 2000AZN, 1000AZN
c.       1000AZN, 2000AZN, 3000AZN
d.      2000AZN, 1000AZN, 3000AZN
e.      3000AZN, 1000AZN, 2000AZN
11.  ................ dedikdə, işçinin işlədiyi vaxta görə, ................dedikdə, işçinin gördüyü işə gorə əmək haqqı alması başa düşülür.
a.      vaxtamuzd, işəmuzd
b.      işəmuzd, vaxtamuzd
c.       yarım ştat, vaxtamuzd
d.      vaxtamuz, yarım ştat
e.       işə muzd, yarım ştat
12.  Təhsil müəssisəsində pedaqoji iş aparmayan rəhbər işçilərin əmək məzuniyyətlərinin müddətləri nə qədərdir.
a.       21
b.      30
c.       56
d.      40
e.       5
13.  Aylıq tarif əmək haqqı 240 AZN yaşayış minimumu 140 AZN isə gəlir vergisinin məbləği nə qədərdir.
a.      14 AZN
b.      33.6 AZN
c.       52.8 AZN
d.      19.6 AZN
e.       30.8 AZN
14.  Aylıq tarif əmək haqqı 4000 AZN  isə gəlir vergisinin məbləği nə qədərdir.
a.       480AZN
b.      675AZN
c.       880 AZN
d.      400AZN
e.       120AZN
15.  Məcburi dövlət sosial sığorta haqqının dərəcəsi ........ təşkil edir.  ....... işəgötürən tərəfindən ödənilir, ......... isə işçinin əmək haqqısından tutulur.
a.       25, 3, 22
b.      25,  22, 3
c.       14, 22, 3
d.      22, 14, 3
e.       22, 3,14
16.   Borc Kapital Əmsalı 3 (iki) isə aşağıdakılardan hansı doğrudur?
a.       Öhdəlik və kapitalın birbirinə bərabər olduğunu göstərir
b.      Kapitalın ehtiyatdan üç dəfə çox olduğunu göstərir.
c.       Öhdəlik 90.000AZN isə aktiv toplamı 120.000AZN-dir.
d.      Kapital 100.000AZN isə toplam passiv 300.000AZN-dir.
e.      Toplam aktiv 300.000AZN isə öhdəliklər 100.000AZN-dir.
17.   Faiz üsulu ilə analiz ilə əlaqəli aşağıdakılardan hansı doğrudur?
a.       Fərqli böyüklükdəki müəssisələri qarşılaşdıra bilmə imkanı verir
b.      Təşkilatın faiz məsələlərini analiz etməyə imkan verir
c.       Qarşılaşdırmalı analiz olmadan faiz üsulu analizini etmək mümkün deyildir
d.      İnvestisiyanın rentabellliyi ilə əlaqədar məlumat verir.
e.      Heç biri
18.  Öhdəliklər nə zaman azalır?
a.      Götürülən borc qaytarıldıqda
b.      Avans alındıqda
c.       Xərc çəkildikdə
d.      Borcla mal alındıqda
e.       Heç biri
19.  Aşağıdakılardan hansında aktivlər yer dəyişmir?
a.       Aktiv nəğd pulla alındıqda
b.      Barter edildikdə
c.       Əvvəlcədən edilən ödəniş
d.      Avans alındıqda
e.       Heç biri
20.  Məktəbin tamamlanmış təmir işləri ilə əlaqəli ustaya 100AZN nağd pul ödənilmiş geri qalan 150AZN isə 1 ay sonra ödəniləcəkdir.
a.       Kass metoduna görə xərc 250 AZN-dir.
b.      Kassa metoduna görə xərc 150AZN-dir.
c.       Hesablama metdona görə xərc 100AZN-dir.
d.      Hesablama metoduna görə xərc 150AZN-dir.
e.       Heç biri
21.  Müəssisəyə digər şirkət həmçinin ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən ödənilməli olan borc məbləğidır.
a.       Kreditor borcları
b.      Öhdəlik
c.       Debitor borcları
d.      Əsas vəsaitlər
e.       Heç biri
22.  Aşağıdakılardan hansı maliyyə hesabatı sayılmır.
a.       Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
b.       Xalis aktivlərin fəaliyyət nəticələri haqqında hesabat
c.       Kapitalda  dəyişikliklər haqqında hesabat
d.      Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
e.       Əhəmiyyətli uçot siyasətləri və izahlı qeydlər
23.  Xalis aktivlər ilə əlaqədar aşağıdakılardan hansı doğrudur.
a.       Xalis aktivlər = Uzun müddətli aktivlər - Uzun müddəli öhdəliklər
b.      Xalis aktivlər = Qısa müddətli aktivlər - Qısa müddəli öhdəliklər
c.       Xalis aktivlər = Aktivlər - Öhdəliklər
d.      Xalis aktivlər = Aktivlər - Qısa müddəli öhdəliklər
e.       Xalis aktivlər = Qısa müddəli aktivlər
24.  Müəssisənin 18 aylıq borcu..................
a.       Qısa müddətli aktivdir.
b.      Uzun müddətli aktivdir.
c.       Qısa müddətli öhdəlikdir.
d.      Uzun müddətli öhdəlikdir.
e.       Kapitaldır.
Загрузка...