Tədris işləri üzrə dr/müavini / Müəllim
17 yanvar 2017
46 929


MƏKTƏBDƏ tədris işləri üzrə direktor müavininin işi nədən ibarətdir ?

MƏKTƏBDƏ tədris işləri üzrə direktor müavininin işi nədən ibarətdir ?

 Təlim – tərbiyə işləri üzrə direktor müavini (bundan sonra direktr müavini) direktorun təqdimatı  üzrə ali pedaqoji təhsilli və 3 ildən çox pedaqoji stajı olan ən yaxşı müəllimlərdın təyin edilir. O, əsasən, tədris işlərinə baxır, təlim – tərbiyə prosesinin düzgün təşkilinə rəhbərlik və nəzarət edir. Zərurət olanda 1 – ci müavin kimi direktoru əvəz edə bilər.

 
Direktor müavininin işinin istiqamətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

-Təhsilin məzmununun tam həyata keçirilməsini təmin edir: tədris planı və proqramlarının düzgün yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;
 
-    vaxtaşırı olaraq müxtəlif fənlərdən tədris proqramları ilə müəllimlərin təqvim – mövzu planlarını və dərs jurnallarını tutuşdurur, proqramın icrasında kəsirlər olduqda onun aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür;
 
-   tədris planı əsasında dərs cədvəlini tərtib edib ona düzgün əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirir;

-Dərslərin təşkilinə nəzarət edir: ayrı – ayrı fənlər üzrə dərslərin planlaşdırılması və planların həyata keçirilməsinə nəzarət edir;
 
-   dərsləri müşahidə edib, onların səmərəli təşkili, pedaqoji tələblərə nə dərəcədə cavab verməsini yoxlayır;
 
 
-  dərsdə yol verilən nöqsanları üzə çıxarıb müəllimlə birlikdə təhlil edir, müəllimə metodik tövsiyyələr verir;

-Metodik işə rəhbərlik edir: fənlər üzrə metodbirləşmələrin yaradılması, onların işinin planlaşdırılması, metodbirləşmə iclaslarının təşkilinə rəhbərlik edir;

-  dərslərdə yeni təlim metodları və texnologiyaların tətbiqi vəziyyətini  öyrənib metodbirləşmədə, pedaqoji şurada müzakirəsini təşkil edir;

-  açıq dərslərin təşkilinə rəhbərlik edir;
 
-  müəllimlərin metodik hazırlığının yüksəldilməsi, ixtisasartırmanın təşkili, qabaqçıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və yayılması məsələlərinə rəhbərlik edir;
 
-  bu və ya digər müəllimin iş sistemini, üslub və metodlarını, dərsdə təhsil, tərbiyə və inkişaf funksiyalarının necə yerinə yetirilməsini öyrənib müzakirə edilməsi və nəticələr çıxarılmasını təmin edir;

-Təlim və tərbiyənin keyfiyyətinə nəzarət edir: ayrı – ayrı siniflər və fənlərdən mənimsəmənin keyfiyyətini aşkara çıxarır, nöqsanları və onların səbəblərini təhlill edib tövsiyələr hazırlayır;
 
-   şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini öyrənib təhlil edir;
 
-   imtahan və yoxlamaların vaxtında və düzgün keçirilməsinə, qiymətlərin obyektiv berilmısinə nəzarət edir.
 
Direktor müavini hər biri müəllimi yaxşı tanımalı, onun müsbət və nöqsanlı cəhətlərini düzgün qiymətləndirməklə peşəkar müəl-lim kimi inkişafına, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmalıdır.Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Məktəbdə metodiki işə rəhbərlik və nəzarət

Məktəbdə metodiki işə rəhbərlik və nəzarət

Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

ÜMUMİ PEDAQOJİ İİƏ RƏHBƏRLİK VƏ NƏZARƏT

ÜMUMİ PEDAQOJİ İİƏ RƏHBƏRLİK VƏ NƏZARƏT

RAYON (ŞƏHƏR) TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN NƏZDİNDƏKİ METODİKİ KABİNET işçilərinin əmək funksiyası

RAYON (ŞƏHƏR) TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN NƏZDİNDƏKİ METODİKİ KABİNET işçilərinin əmək funksiyası

TƏLİM PROSESİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNƏ RƏHBƏRLİK

TƏLİM PROSESİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNƏ RƏHBƏRLİK

Təhsil Metodistinin əmək funksiyası

Təhsil Metodistinin əmək funksiyası

TƏHSİL MÜƏSSƏLƏRİNDƏ İDARƏETMƏNİN ƏSAS FUNKSİYALARI

TƏHSİL MÜƏSSƏLƏRİNDƏ İDARƏETMƏNİN ƏSAS FUNKSİYALARI

Məktəbdə işləyən MÜƏLLİMİN Əmək funksiyası

Məktəbdə işləyən MÜƏLLİMİN Əmək funksiyası

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi

Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi

Sinif rəhbərinin işinin məzmunu və əsas istiqamətləri

Sinif rəhbərinin işinin məzmunu və əsas istiqamətləri

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

PEDAQOJI  ŞURA VƏ DİREKTORYANI  MÜŞAVİRƏ VASİTƏSİLƏ  TƏLİM-TƏRBİYƏ İŞLƏRİNƏ  RƏHBƏRLİK

PEDAQOJI ŞURA VƏ DİREKTORYANI MÜŞAVİRƏ VASİTƏSİLƏ TƏLİM-TƏRBİYƏ İŞLƏRİNƏ RƏHBƏRLİK

Məktəb direktoru və sinif rəhbəri

Məktəb direktoru və sinif rəhbəri

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir  I I hissə Metodbirləşmələr

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir I I hissə Metodbirləşmələr

MƏKTƏB DİREKTORU VƏ SİNİF RƏHBƏRİ

MƏKTƏB DİREKTORU VƏ SİNİF RƏHBƏRİ

Valideyinlərlə əlaqələrin qurulması və möhkəmlənməsinə rəhbərlik

Valideyinlərlə əlaqələrin qurulması və möhkəmlənməsinə rəhbərlik

Sinif jurnalının yazılması və sinif jurnalına nəzarət qaydaları

Sinif jurnalının yazılması və sinif jurnalına nəzarət qaydaları

Sinif rəhbərinin valideyinlərlə apardığı işin məzmun və formaları

Sinif rəhbərinin valideyinlərlə apardığı işin məzmun və formaları

Açıq dərsi necə təşkil etmək lazımdır?

Açıq dərsi necə təşkil etmək lazımdır?

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Metodbirləşmələr

Metodbirləşmələr