Xəbərlər, H/N sənədlər, Tədris işləri üzrə dr/müavini, Təşkilat işləri üzrə dr/müavini, Direktor
18 sentyabr 2017
17405

Ümumtәhsil mәktәblәrindә dәrnәklәrin tәşkili Qaydası ƏMR № 238


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş

Ümumtәhsil mәktәblәrindә dәrnәklәrin tәşkili  Qaydası ƏMR № 238

 


"Ümumtəhsil məktəblərində dərnəklərin təşkili Qaydası”nın təsdiqi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
"Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.7-ci, 31.0.2-ci və 32.3.4-cü maddələri, "Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nın 4.18-ci bəndi nəzərə alınmaqla ümumtəhsil məktəblərində büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşən dərnəklərin işini tənzimləmək məqsədi ilə "Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 13.5-ci bəndini rəhbər tutaraq
 
ƏMR EDİRƏM:
 
1. "Ümumtəhsil məktəblərində dərnəklərin təşkili Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. İnformasiya şöbəsi (E.Əliyev) bu əmrin əlavəsi ilə birlikdə Nazirliyin internet saytında yerləşdirilməsini, "Azərbaycan müəllimi” qəzetində dərc olunmasını və yerlərə çatdırılmasını təmin etsin.
3. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini Ceyhun Bayramova həvalə olunsun.
          
Mikayıl CABBAROV,  Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri   4 avqust 2017-ci il
 

 

Azәrbaycan Respublikası tәhsil nazirinin  04.08. 2017-ci il tarixli 238 nömrәli   әmri ilә tәsdiq edilmişdir.

Ümumtәhsil mәktәblәrindә dәrnәklәrin tәşkili  Qaydası

1. Bu Qayda "Tәhsil haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 19.7-ci,31.0.2-ci vә 32.3.4-cü maddәlәrinә, "Ümumtәhsil mәktәbinin Nümunәvi Nizamnamәsi”nin 4.18-ci bәndinә әsasәn hazırlanmışdır vә ümumtәhsil mәktәblәrindә (bundan sonra – mәktәblәrdә) büdcә vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilmәsi nәzәrdә tutulan dәrnәklәrin tәşkili qaydalarını tәnzimlәyir.

2. Hәr hansı bir mәktәbdә dәrnәklәr ayrılmış ştat vahidinә (stavkasına) uyğun yaradılır.

3. Dәrnәklәr tәhsilalanların meyil vә marağı, habelә mәktәbdә müvafiq tәdrismaddi bazanın, pedaqoji kadr tәminatının olması nәzәrә alınmaqla tәşkil edilir.

4. Dәrnәklәr, bir qayda olaraq, fәnn vә incәsәnәt sahәlәri, bәdii vә texniki yaradıcılıq, idman növlәri üzrә yaradılır.

5. Dәrnәklәrin tәşkilindә әsas mәqsәd tәhsilalanların mövcud potensiallarının inkişafı, mәlumatlılıq sәviyyәsinin artırılması üçün lazımi şәraitin yaradılması, tәdris proqramları әsasında qazandıqları bilik vә bacarıqların genişlәndirilmәsi, onlarda yaradıcılıq vә tәtbiqetmә bacarıqlarının formalaşdırılmasından ibarәtdir.

6. Dәrnәklәr şagirdlәrin könüllülüyü әsasında tәşkil olunur. Bu vә digәr dәrnәk mәqsәd vә mәzmunundan asılı olaraq, bir, yaxud bir neçә dәrs ili әrzindә fәaliyyәt göstәrә bilәr.

7. Dövlәt büdcәsi hesabına maliyyәlәşdirilәn dәrnәklәr ibtidai, ümumi orta vә tam orta tәhsil sәviyyәsindә tәhsil alan şagirdlәrdәn tәşkil edilir. Hәmin dәrnәklәr komplektlәşdirilәrkәn sinif sәviyyәsindәn asılı olmayaraq şagirdlәrin marağı, istedad vә
intellekti nәzәrә alınır.

8. Dәrnәklәr, bir qayda olaraq, 8 nәfәrdәn az olmamaqla komplektlәşdirilir. Hәr hansı bir dәrnәkdә şagirdlәrin maksimum sayı 15 nәfәr müәyyәn edilir.

9. Dәrnәk rәhbәri mәktәb direktorunun әmri ilә tәyin vә azad edilir. Hәr hansı bir dәrnәyә rәhbәr tәyin olunarkәn (müәllim, yaxud kәnardan dәvәt olunan mütәxәssis) onun dәrnәyin istiqamәtinә, mәzmun vә mahiyyәtinә uyğun sәriştә vә peşәkarlığa malik
olmasını tәsdiq edәn sәnәdlәr (diplom, sertifikat vә s.) nәzәrә alınır. 

10. Dәrnәklәr dәrsdәnkәnar vaxtlarda vә direktor tәrәfindәn tәsdiq olunmuş cәdvәl üzrә aparılır. Dәrnәklәrin fәaliyyәti yerli tәhsili idarәetmә orqanlarının tәsdiq etdiyi illik plan әsasında tәşkil olunur. Dәrnәk mәşğәlәlәri vә şagirdlәrin davamiyyәti
müvafiq jurnalda qeyd edilir.

11. İdman istiqamәtli dәrnәklәrә cәlb edilmiş şagirdlәr üçün onların sağlamlığı barәdә tibbi arayış tәqdim olunmalıdır.

12. Mәktәbin rәhbәrliyi tәşkil olunan dәrnәklәrin sәmәrәli fәaliyyәti üçün mәsuliyyәt daşıyır. Dәrnәklәrin işinә ümumi rәhbәrlik vә nәzarәt direktor müavinlәrindәn birinin vәzifә bölgüsünә daxil olunur.

13. Dәrnәklәrin dәrs ili (illәri) әrzindәki fәaliyyәti şagirdlәrin cәlb olunduqları dәrnәklәrin tәyinatına uyğun tәdbirlәrdә (sәrgi, müsabiqә, yarış, konsert, olimpiada vә s.) iştirak sәviyyәsinә görә qiymәtlәndirilir.

14. Mәktәbdә büdcә vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn dәrnәklәrlә yanaşı, bu "Qayda”dan irәli gәlәn tәlәblәr nәzәrә alınmaqla ödәnişli vә ictimai әsaslarla da dәrnәklәr tәşkil oluna bilәr. 

Whatsapp'ta PaylaşЗагрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Məktəblərdə dərnəklərin təşkili qaydası təsdiq edilib

Məktəblərdə dərnəklərin təşkili qaydası təsdiq edilib

Gündüz ümumtəhsil məktəbləri nəzdindəki qiyabi qrupların tədris planları təsdiqlənib

Gündüz ümumtəhsil məktəbləri nəzdindəki qiyabi qrupların tədris planları təsdiqlənib

Məktəbəhazırlıq qrupları üçün 2017-2018-ci dərs ilinə aid tədris (məşğələ) planı

Məktəbəhazırlıq qrupları üçün 2017-2018-ci dərs ilinə aid tədris (məşğələ) planı

Mikayıl Cabbarov yeni əmr imzaladı

Mikayıl Cabbarov yeni əmr imzaladı

Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında   fərqlənmə attestatlarının verilməsi   Qaydası

Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatlarının verilməsi Qaydası

Xüsusi hallar barədə məlumatların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Xüsusi hallar barədə məlumatların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Təmayüllər üzrə təşkil olunduğu pilot məktəblərin   TƏDRİS PLANLARI

Təmayüllər üzrə təşkil olunduğu pilot məktəblərin TƏDRİS PLANLARI

İstedadlı şagirdlər üçün xüsusi lisey siniflərinin  tədris planının təsdiqi haqqında 467№-li ƏMR +TƏDRİS PLANI

İstedadlı şagirdlər üçün xüsusi lisey siniflərinin tədris planının təsdiqi haqqında 467№-li ƏMR +TƏDRİS PLANI

MƏKTƏBƏHAZIRLIQ qruplarının TƏDRİS PLANI təsdiq edildi

MƏKTƏBƏHAZIRLIQ qruplarının TƏDRİS PLANI təsdiq edildi

Bir daha MƏKTƏBƏQƏDƏR HAZIRLIQ QRUPLARI haqqında

Bir daha MƏKTƏBƏQƏDƏR HAZIRLIQ QRUPLARI haqqında

" Elektron Təhsil " müsabiqəsi keçiriləcək- Nazirdən ƏMR

Hazırlıq siniflərinin ödənişi ləğv olunur ?

Hazırlıq siniflərinin ödənişi ləğv olunur ?

Gündüz ümumtəhsil məktəbləri nəzdindəki qiyabi qrupların 2016-2017-ci dərs ilinə aid  TƏDRİS PLANI

Gündüz ümumtəhsil məktəbləri nəzdindəki qiyabi qrupların 2016-2017-ci dərs ilinə aid TƏDRİS PLANI

İstedadlı şagirdlər üçün xüsusi lisey siniflərinin 2016-2017-ci dərs ilinə aid TƏDRİS PLANI

İstedadlı şagirdlər üçün xüsusi lisey siniflərinin 2016-2017-ci dərs ilinə aid TƏDRİS PLANI

Lisey, məktəb-lisey və gimnaziyaların təmayül sinifləri üçün 2016-2017-ci dərs ilinə aid TƏDRİS PLANI

Lisey, məktəb-lisey və gimnaziyaların təmayül sinifləri üçün 2016-2017-ci dərs ilinə aid TƏDRİS PLANI

Xarici dillər təmayüllü lisey və gimnaziyaların 2016-2017-ci dərs ilinə aid TƏDRİS PLANI

Xarici dillər təmayüllü lisey və gimnaziyaların 2016-2017-ci dərs ilinə aid TƏDRİS PLANI

TƏDRİS İLİNİN müddəti ilə bağlı 1140 №-li ƏMR

TƏDRİS İLİNİN müddəti ilə bağlı 1140 №-li ƏMR

İşdən çıxarılan müavini direktorun razılığı olmasa ....... ƏMR № 205

İşdən çıxarılan müavini direktorun razılığı olmasa ....... ƏMR № 205

Təmayüllü siniflər üçün TƏDRİS PLANI təsdiq edildi. Təhsil Nazirindən yeni əmr

Təmayüllü siniflər üçün TƏDRİS PLANI təsdiq edildi. Təhsil Nazirindən yeni əmr

2016-2017-ci Tədris ili üçün TƏDRİS PLANI təsdiq edildi

2016-2017-ci Tədris ili üçün TƏDRİS PLANI təsdiq edildi

Təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu pilot məktəblər dəqiqləşdi .Nazirin əmri - SİYAHI

Təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu pilot məktəblər dəqiqləşdi .Nazirin əmri - SİYAHI

Təlimatda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin əmr

Təlimatda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin əmr

07.07.2014.Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat

07.07.2014.Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat

MÜTLƏQ OXUYUN !!! İşçilərin məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi qaydaları

MÜTLƏQ OXUYUN !!! İşçilərin məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi qaydaları